Nitelikli Mala Zarar Verme

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi

E: 2012/30391
K:2013/24872
T: 13.06.2013

yargıtay 2

. Yakacak Emval Kesmek

· Nitelikli Mala Zarar Verme

Özet: Dava konusu yerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması nedeniyle eylemin, TCK’nın 152/1-c maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmayacağını değerlendirme görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.
(6831 s. OK m. 91/2-5)

(5237 s. TCK m. 152/1-c)

(5326 s. Kabahatler K. m. 24)
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
1) Mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen fen bilirkişi raporunda, kadastro paftasına göre dava konusu yere tapu verilmeyip devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunun bildirilmesine göre sanığın eyleminin TCK’nın 152/1-c maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmadığı yönünden değerlendirme yapılmak üzere görevsizlik kararı verilerek dosyasının asliye ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğinin gözetilmeden yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi,
Kabule göre de ; 2) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24. maddesi gereğince sanığın kabahate dönüşen eylemi nedeniyle mahkemece idari para cezası verilmesi gerektiğinin gözetilmeden yerinde olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 13.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: