Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2012/11674

K: 2012/17068

T: 15.11.2012
yargıtay 2

Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat

Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

Özet: Davacı estetik ameliyat masraflarını istemiş olup, öncelikle davacının estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit ettirilmesinden sonra estetik ameliyat olması gerekiyorsa maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulup zararın hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeden, henüz estetik ameliyat olmaması nedeniyle istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(818 s. BK m. 41)

Davacı Nazmi vekili tarafından, davalı İbrahim aleyhine 19.03.2008 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 29.05.2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava; haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, maddi tazminat istemi reddedilmiş, manevi tazminat istemi ise kısmen kabul edilmiş, karar; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı tarafından darp edildiğini ve hakarete maruz kaldığını belirterek yaralama eyleminden dolayı, 1.000,00 TL’si işten kalma zarar ve ziyanına ilişkin, 1.000,00 TL’si de yüzünde kalan iz nedeniyle yaptıracağı estetik ameliyatına ilişkin olmak üzere toplam 2.000,00 TL maddi tazminat, 20.000,00 TL de manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Yerel mahkemece davacının maddi tazminat talebinin, 1.000,00 TL’lik kısmı olay nedeniyle çalışmadığı dönemde akrabaları tarafından işleri ücretsiz görüldüğünden herhangi bir kaybı olmadığı gerekçesiyle, diğer 1.000,00 TL’lik kısmı ise yüzündeki yara sabit iz niteliğinde olmadığı ayrıca henüz estetik ameliyatı yapılmadığı, ileride olacağı ameliyatın masraflarını talep edemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir. Manevi tazminat talebi ise kısmen kabul edilmiştir.

Davacı estetik ameliyat masraflarını istediğine göre öncelikle davacının estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit ettirildikten sonra estetik ameliyat olması gerekiyor ise bunun maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulup, bu zararının hüküm altına alınması gerekirken henüz estetik ameliyat olmadığından istemin reddine karar verilmesi doğru olmamış ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın (2) no’lu bentte açıklanan nedenle davacı yararına (BOZULMASINA),davacının diğer temyiz itirazlarının (1) no’lu bentte açıklanan nedenle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 15.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: