Arşiv Kaydının Silinmesi

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi

E:2013/7174
K: 2013/8158
T:21.03.2013

yargıtay 2

· Arşiv Kaydının Silinmesi
· Görevli Mercii

Özet: Hakaret suçundan verilerek infaz edilen, 100 TL adli para cezasına ilişkin arşiv kaydının silinmesine yönelik talep ve hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ’nun geçici 2/3. maddesi uyarınca, arşiv kaydının silinmesine ilişkin değerlendirmenin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirileceği gözetilmelidir.
(5352 s. Adli Sicil K. m. 12, geçici m. 2/3)
Hakaret suçundan hükümlü Mustafa Nuri’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/2 ve 52. maddeleri gereğince 100,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, (ÜSKÜDAR) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.12.2005 tarihli ve 2005/627-919 sayılı kararının infazından sonra, adli sicil arşiv kaydının 5352 sayılı Kanun’un geçici 2/2. maddesi uyarınca silinmesine dair aynı Mahkemenin 10.05.2012 tarihli ve 2012/425 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığınca yasa yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.01.2013 gün ve 2013/4257 sayılı istem yazısıyla, dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:
İstem yazısında: “5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ve bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilmiş ise de, anılan maddenin silme kararının verildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunmadığı, karar tarihinden önce 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 sayılı Adlî Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi İle arşiv kayıtlarının silinmesi koşullarının yeniden düzenlendiği, kaldı ki yapılan değişiklikle arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılacağının hükme bağlandığı, öte yandan yürürlükte bulunmayan 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “Birinci fıkra gereğince, işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun’un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, 11.04.2012 tarihinden itibaren adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

I- Olay:
Hükümlü Mustafa Nuri hakkında, hakaret suçundan açılan kamu davasında Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.12.2005 tarihli kararı ile 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın infazından sonra hükümlünün 30.04.2012 tarihli dilekçesi ile mahkemesinden arşiv kaydının silinmesini talep etmesi üzerine, aynı mahkemenin 10.05.2012 tarih ve 2012/425 değişik iş sayılı ek kararı ile, arşiv kaydının silinmesine karar verildiği kesinleşen bu karar aleyhine Kanun yararına bozma başvurusunda bulunulduğa anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
05.04.2012 tarihli ve 6290 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında arşiv kaydının silinmesine yönelik talebin, hükmü veren mahkemesince mi yoksa, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce mi değerlendirileceğine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun “Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi’ başlıklı 12. maddesinde; “(1) (Değişik fıkra: 05/04/2012-6290 S.K./2.md.) Arşiv bilgileri;
a)İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten İtibaren;
1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,
tamamen silinir.

(2) Fiilin kânunla Suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete İlişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.” hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun’un 05.04.2012 tarihli ve 6290 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 2. maddesinde “(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. (Mülga cümle: 05.04.2012-6290 S.K./3.md.)
(2) (Değişik fıkra: 05.04.2012-6290 S.K./3.md.) Bu Kanunun yayımı tarihinde, Anayasanın 76. maddesi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından, arşive alınan veya şartları oluştuğu halde ya da henüz şartları oluşmadığı için arşive alınmayan kayıtlar hakkında 12. maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(3) (Ek fıkra: 05.04.2012-6290 S.K./3.md.) İkinci fıkrada sayılanlar dışında, birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nda değişiklik yapan, 6290 sayılı Kanun 11.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 11.04.2012 tarihinden itibaren arşiv kaydının silinmesi işlemleri, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2/3. maddesi uyarınca, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirilecektir.
İnceleme konusu somut olayda; hükümlü Mustafa Nuri’nin 30.04.2012 tarihli dilekçesi ile hakkında, hakaret suçundan Üsküdar 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.12.2005 tarihli kararı ile verilerek infaz edilen, 100 TL adli para cezasına ilişkin arşiv kaydının silinmesi talebinde bulunduğu, talep ve hüküm tarihi itibariyle, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun, 05.04.2012 tarihli ve 6290 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 2/3. maddesi uyarınca, arşiv kaydının silinmesine ilişkin değerlendirmenin, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirileceği gözetilmeksizin, arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
IV- Sonuç ve Karar:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1- (ÜSKÜDAR) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin, 10.05.2012 tarih ve 2012/425 değişik iş sayılı ek kararının, CMK’nın 309. maddesi uyarınca Kanun Yararına (BOZULMASINA),
2- 11.04.2012 tarihinden itibaren arşiv kaydının silinmesi işlemleri, 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2/3. maddesi uyarınca, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirileceğinden, yasal değişiklikler de mahkemesince değerlendirilerek, CMK’nın 309. maddesinin 4-a bendi uyarınca gereğinin mahallinde yerine getirilmesine, 21.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

One Response to “Arşiv Kaydının Silinmesi”

  1. Emrah Says:

    Sayın hocam benim arşiv kaydım var 10 sene oldu halen duruyor bunun için adli sicile dilekçe yazdım silinmesi için cevapta ise yasaklanmış hakların geri alınması koşulu 15 yıl bu koşul aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle silincek dedi işin tuaf yanı ise şu mahkememe yazı yazdım ondan gelen cevapsa infaz edilen cezada hiç bir yasaklanmış hakka hükmedilmemiştir diyo bu kararı yine adli sicile gönderdim cevap yine aynı yasaklanmış hakkım yok nediye aynı cevapları yazıp yolluyorlar hocam napmam gerek bu durumda


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: