SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN İDDİANAME DÜZENLENEMEZ.

Daire:4
Tarih:2012
Esas No:2012/5915
Karar No:2012/10384
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:CMK.’nun 174. maddesi.
İlgili Kavramlar:SORUŞTURMA İZNİ ALINMADAN İDDİANAME DÜZENLENEMEZ.
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ

ESAS NO. :2012/5915
KARAR NO. :2012/10384

yargıtay 2Görevi ihmal suçundan şüpheli Abdurrahman hakkında yapılan so­ruşturma evresi sonucunda, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen 17.11.2011 tarihli ve 2011/20336 soruşturma, 2011/8173 esas, 2011/4204 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle, aynı Kanun’un 174. maddesi gereğince iade­sine dair (Kocaeli Beşinci Sulh Ceza Mahkemesi)’nin 28.11.2011 tarihli ve 2011/859 İddianame değerlendirme sayılı kararına yönelik itizarın reddine ilişkin (Kocaeli Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)’nin 02.12.2011 tarihli ve 2011/494 değişik iş sayılı kararının Yüksek Adalet Bakanlığı’nca 23.01.2012 gün ve 2012/3790 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine, Yar­gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.02.2012 gün ve 2012/34750 sayılı istem yazısıyla dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi: Read the rest of this entry »

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ZAMANAŞIMI

Daire:13 Tarih:2014 Esas No:2012/15784 Karar No:2013/28004 Kaynak:UYAP İlgili Maddeler:CMK 231

yargıtay 2Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 491/ilk ve 268. maddelerinde belirtilen suçlar için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Yasanın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresi ile hakkında 2004/1323 E-2008/274 K. sayılı ve 24.07.2008 tarihli hükümle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 3 yıllık denetim süresi içeren hükmün kesinleşme tarihi olan 12.08.2008 tarihiyle suça sürüklenen çocuk tarafından denetim süresi içinde 30.11.2008 tarihinde işlenen kasıtlı suça ilişkin suç tarihi arasındaki sürede dava zamanaşımının durduğu kabul edilerek, zamanaşımı süresinin durduğu 3 ay 18 günlük sürenin suç tarihi olan 16.10.2004 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması; Read the rest of this entry »

BOŞANMA VE TAZMİNAT

T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2011/2-890

KARAR NO : 2012/239 Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Ankara 5. Aile Mahkemesi

TARİHİ : 21/12/2010

NUMARASI : 2010/1282-2010/1736

DAVACI-KARŞI DAVALI : Nazmiye Çayır vekilleri Av.Hasan Çiçek Av.Hülya Sarsıcıoğlu

DAVALI-KARŞI DAVACI : Ahmet Polat vekili Av.Nazan Altıntaş

yargıtay 2Taraflar arasındaki “boşanma ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. Aile Mahkemesince tarafların boşanmasına ve tarafların manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne dair verilen 03.03.2009 gün ve 2007/1103 E., 2009/256 K. sayılı kararın incelenmesi taraflar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.06.2010 gün ve 2009/10381 E.-12102 K. sayılı ilamı ile;

(“…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden; boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu taraflar lehine manevi tazminata hükmedilemeyeceği nazara alınmadan, hem kadın hem de koca yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir…”)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Read the rest of this entry »

Sürücü Belgesinin Geri Alınması

T.C.

YARGITAY

İkinci Ceza Dairesi

E:2012/24202

K:2013/18514

T: 04.07.2013

yargıtay 2Hırsızlık
Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi,
(Memnu Hakların İadesi)

Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Özet: Yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk koşulu, mahkûm olunan “cezanın ” infaz edilmesi olup, infazın tamamlanması ile ifade edilmek istenen husus cezanın tamamıyla yerine getirilmesi olduğundan bu süre, koşullu salıverme (şartla tahliye) değil, bihakkın (tamamıyla) salıverilme tarihinden itibaren başlayacak, ikinci koşul olarak ise, kişinin anılan süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması gerekecektir, Read the rest of this entry »

Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2012/11674

K: 2012/17068

T: 15.11.2012
yargıtay 2

Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat

Estetik Ameliyat Masraflarının İstenmesi

Özet: Davacı estetik ameliyat masraflarını istemiş olup, öncelikle davacının estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit ettirilmesinden sonra estetik ameliyat olması gerekiyorsa maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulup zararın hüküm altına alınması gerektiği gözetilmeden, henüz estetik ameliyat olmaması nedeniyle istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(818 s. BK m. 41) Read the rest of this entry »

Kavga esnasında söylenen tahrik edici sözler indirim nedeni olabilir

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi

E:2009/17835
K: 2011/20283
T: 02.11.2011

yargıtay 2· Tehdit
· Kavga veya Tartışma Sırasındaki Sözler
· Kusur Yeteneği
· Suç Kastı
Özet: Kavga ve tartışma sırasında haksız bir fiilin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin (gazabın) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalmanın ancak, koşulları varsa, yasal indirim nedeni olarak kabul edilebileceği, önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir.
Öfkenin suç kastını ortadan kaldırmayacağı, tehdit suçunda tasarlama öğesinin bulunmadığı ve tehdidin objektif olarak korku yaratacak nitelikte bulunması gerektiği gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs

T.C.
YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi

E:2013/134
K: 2013/4933
T: 10.09.2013

Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs

· Temel Cezanın Belirlenmesi

· Haksız Tahrik Derecesi

yargıtay 2

Özet: Kızkardeşi ile mağdur arasında rızaya dayalı duygusal arkadaşlık bulunduğunu öğrenen suça sürüklenen çocuğun, mahalledeki internet kafede rastladığı mağdurun çıkışım bekleyerek kız kardeşi ile ilgili olarak konuşmak için yanına gittiği ancak, mağdurun küfür etmesi üzerine kuru sıkıdan bozma tabancayla ateş sonucu mağduru, hayati tehlikeye neden olmayacak ancak hayati fonksiyonlara etkisi 3. derecede (orta) olacak şekilde yaraladığı olayda; 5237 sayılı TCK’nın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 35. maddesi ile yapılan uygulama sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte değerlendirilmek suretiyle, alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayin edilmesi ve küfürden ibaret haksız tahrik teşkil eden eylem nedeniyle asgari oranda indirim yapılması gerektiği gözetilmelidir,

(5237 s. TCK m. 29, 31/3, 35, 82/1-e) Read the rest of this entry »

Nitelikli Mala Zarar Verme

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi

E: 2012/30391
K:2013/24872
T: 13.06.2013

yargıtay 2

. Yakacak Emval Kesmek

· Nitelikli Mala Zarar Verme

Özet: Dava konusu yerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olması nedeniyle eylemin, TCK’nın 152/1-c maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmayacağını değerlendirme görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.
(6831 s. OK m. 91/2-5)

(5237 s. TCK m. 152/1-c)

(5326 s. Kabahatler K. m. 24) Read the rest of this entry »

Arşiv Kaydının Silinmesi

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi

E:2013/7174
K: 2013/8158
T:21.03.2013

yargıtay 2

· Arşiv Kaydının Silinmesi
· Görevli Mercii

Özet: Hakaret suçundan verilerek infaz edilen, 100 TL adli para cezasına ilişkin arşiv kaydının silinmesine yönelik talep ve hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ’nun geçici 2/3. maddesi uyarınca, arşiv kaydının silinmesine ilişkin değerlendirmenin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yerine getirileceği gözetilmelidir.
(5352 s. Adli Sicil K. m. 12, geçici m. 2/3) Read the rest of this entry »

Türkiye’nin intihar haritası

%d blogcu bunu beğendi: