Görevi Kötüye Kullanma

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi

E: 2012/6205
K:2013/4362

T: 02.05.2013

Kullanma Zimmeti
Görevi Kötüye Kullanma
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Özet: Vakıflar Kanunundan ayrı özel kendi kuruluş yasası, olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amaçları nazara alındığında faaliyetlerinin kamusal faaliyet niteliğinde olduğu, gelirleri arasında genel bütçeden ayrılan ödenek ve hasılatların da bulunduğu, keza mülki idare amirlerinin sıfatları gereği vakfın tabii başkam olup, mütevelli heyetinde yer aldığı, sanığın yasadan kaynaklanan bu görevinden dolayı kamu görevlisi olarak kabulünde zorunluluk bulunduğu ve bu itibarla eyleminin kullanma zimmeti suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.

yargıtay 2

(5237 s. TCK m. 247/3, 257)

(3294 s. SYDTK m. 1, 4, 7, 8)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluş dosya kapsamı ve mevcut delillere nazaran suç tarihlerinde İlçe Kaymakamı olması sebebiyle aynı zamanda B… İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten sanığın Vakfa ait hesaptan 12.08.1999 tarihinde 17.500.000.000 lirayı çektirip, K…’taki kredi borcuna yatırdığı bilahare hakkında herhangi bir ihbar, soruşturma veya kovuşturma olmadan 02.09.1999 ve 13.09.1999 tarihlerinde hesaba iade ettiği sabit olan olayda; Vakıflar Kanunundan ayrı özel kendi kuruluş yasası olan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının; anılan Yasanın 1 ve 7/1. Maddelerinde yer alan “sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak” amaçları nazara alındığında faaliyetlerinin kamusal faaliyet niteliğinde olduğu, Yasanın 4 ve 8. maddelerinde sayılan vakfın gelirleri arasında genel bütçeden ayrılan ödenek ve hasılatlar da bulunduğu, keza 3294 sayılı Yasanın 7/2, maddesine göre mülki idare amirlerinin sıfatları gereği vakfın tabii başkanı olup, mütevelli heyetinde yer aldığı, Yasadan kaynaklanan bu görevinden dolayı sanığın kamu görevlisi olarak kabulünde zorunluluk bulunduğu ve bu itibarla eyleminin kullanma zimmeti suçunu oluşturacağı gözetilip söz konusu paranın nema miktarı hesap ettirilerek sanığın zimmet tutarı belirlenip, lehe yasaya göre bir hüküm kurulması yerine yanlış nitelendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi,
Kabule göre de;
Kamu davasının 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekirken, ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Yerel C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 02.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: