Görevi Kötüye Kullanma

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi

E: 2012/6205
K:2013/4362

T: 02.05.2013

Kullanma Zimmeti
Görevi Kötüye Kullanma
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Özet: Vakıflar Kanunundan ayrı özel kendi kuruluş yasası, olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amaçları nazara alındığında faaliyetlerinin kamusal faaliyet niteliğinde olduğu, gelirleri arasında genel bütçeden ayrılan ödenek ve hasılatların da bulunduğu, keza mülki idare amirlerinin sıfatları gereği vakfın tabii başkam olup, mütevelli heyetinde yer aldığı, sanığın yasadan kaynaklanan bu görevinden dolayı kamu görevlisi olarak kabulünde zorunluluk bulunduğu ve bu itibarla eyleminin kullanma zimmeti suçunu oluşturacağı gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

Edimin İfasına Fesat Karıştırma

T.C.

YARGITAY

Beşinci Ceza Dairesi

E: 2012/4644

K: 2013/6190

T: 05.06.2013

  • Edimin İfasına Fesat KarıştırmaGörsel
  •  Soruşturma İzni
  •  Suç ve Cezaların Şahsiliği
  • Kanunilik İlkesi
  • Özgü Suç/Özel Faillik
  •  Suça İştirak/Bağlılık Kuralı

ÖzetEdimin ifasına fesat karıştırma suçunun 3628 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince doğrudan soruşturulabileceği ve izne tabi olmadığı, 5237 sayılı TCK’nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılıp, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığından, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde; 2. fıkranın “a” ve “b” bentlerinde yüklenici konumundaki kişiler ve temsilcileri ile edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin, “c”, “d” ve “e” bentlerinde ise edimin ifası sürecinde görev alan ilgili kamu görevlilerinin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiğinden, 5237 sayılı TCK’nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan ve TCK’nın 236/2-d maddesi uyarınca ihale sürecinde görev alan kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri gözetilmelidir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: