Faktoring şirketleri sadece kambiyo senedine dayanarak ihtiyati haciz kararı alamazlar

Faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları için ihtiyati haciz kararı alamazlar.

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1231

K. 2013/4114

T. 5.3.2013

İhtiyati haciz isteyen vekili, iki adet çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.İhtiyati hacze itiraz eden vekili faktoring şirketlerinin yalnız çeke dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunamayacaklarını, kambiyo senedine dayansa dahi alacaklı olduklarını fatura veya benzeri belgelere göre ispat etmeleri gerektiğini belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Read the rest of this entry »

İhtiyati haciz kararlarında dayanılan nedenler açıkça belirtilmeli

İhtiyati haciz kararlarında yasada belirtilen hangi nedenlere dayanıldığı nedenleri ile birlikte gerekçeli olarak yazılmalı, kararlar denetlenebilir olmalı.

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/983

K. 2013/1290

T. 6.3.2013

 
DAVA : İnşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasının yargılama sürecinde verilen ihtiyataai haciz kararına itirazın reddine yönelik hükmün temyiz edilmesidir.

KARAR : Davacı vekili, davalı arsa sahibi ile dava dışı yüklenici S… Ltd. Şti. arasında imzalanan ve dava dışı yüklenici şirket tarafından daha sonra müvekkili şirkete temlik edilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile, yapılacak bağımsız bölümlerden ilk 10 adet bağımsız bölümün satılacağı ve tüm parasının müteahhite kalacağı, sonrasında satılan her bir bağımsız bölümün ederinin %15’inin ise mal sahiplerine ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ancak ilk beş satıştan sonra davalının satışın çok ağır gittiğini, paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine, ilk 10 satıştan sonraki satışlardan kendisine ödenecek paylara mahsuben davalının hesabına müvekkili tarafından 57.000 GBP yatırıldığını, tarafların daha sonra bu sözleşmeyi tadil ettiklerini ve mal sahiplerine verilecek hisseye karşılık 10 adet daire verilmesinin kararlaştırıldığını, davalının da kendisine düşecek daireleri sattığında 57.000 GBP’yi müvekkiline ödemeyi taahhüt ettiğini, ancak davalının tüm dairelerini satması ve elinde bir daire kalmasına rağmen parayı ödemediğini ileri sürerek paranın tahsili ile parayı iade etmemek için tüm varlığını kaçırma gayreti içinde bulunan ve yasal olarak yapılan hiç bir tebligatı almayan davalının 2793 parsel de A blok 4 nolu bağımsız bölümü ile Dikili’de bulunan arsa vasıflı taşınmazı üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir. Read the rest of this entry »

İhtiyati Haczin Koşulları Ve İhtiyati Hacze İtiraz

İhtiyati haczin Koşulları ve ihtiyati hacze itiraz

İhtiyati haczi alacaklılar isteyebilir, bir alacak için ihtiyati haciz isteyen kişinin o alacağın alacaklısı sıfatına sahip olması gerekir.

Alacaklı kişinin ihtiyati haciz talebi alacağın muaccel olup olmamasına göre farklılaşır.  Muaccel bir alacak eğer rehinle garanti altına alınmamış ise alacaklı ihtiyati haciz isteyebilir.  Muaccel alacaklarda tek koşul alacağın rehinle temin edilmemiş olmasıdır.

Bazı hallerde rehinli alacaklar için de ihtiyati haciz istenebilir.

Rehinle temin edilmiş alacaklar kural olarak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip edilebilir ancak İİK 45. Madde ile bu kurala istisnalar getirilmiş adeta bu kural ortadan kaldırılmıştır.

Bu maddeye göre ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorunluluğu olmayan hallerde alacaklı rehinle temin edilmiş olan alacağı için ihtiyati haciz isteyebilir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: