2004 Sayılı İİK madde 350 DURUŞMA

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2008/6042

 

K. 2008/6373

 

T. 20.10.2008

 

• MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği – Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )

 

• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılmaması Nedeniyle )

 

• İCRA CEZA YARGILAMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

 

• DURUŞMA AÇILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan Açılan Davada Duruşma Açılarak Yargılama Yapılması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

 

2004/m.337, 349, 350

 

ÖZET : İcra ve İflas Kanunu’nun 349. ve 350.maddelerine göre İcra Mahkemesince duruşma açılarak yargılama yapılması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir. Mahkemece duruşma açılmaksızın, sanığın savunma hakkı da kısıtlanmak suretiyle evrak üzerinden yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

 

DAVA : Mal beyanında bulunmamak suçundan borçlu Yılmaz Y.’ın 5358 sayılı Kanun’la değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 337/1. maddesi uyarınca 10 gün disiplin hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin, Şanlıurfa 2.İcra Mahkemesinin 10.04.2007 tarihli ve 2007/690-690 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

 

Tebliğname ile, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05.12.2006 tarihli ve 2006/17.HD-288 esas, 2006/275 karar sayılı, ilamlarında da belirtildiği üzere; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “muhakeme usulü” başlıklı 349.maddesi ile “duruşma” başlıklı 350.maddesine nazaran İcra Mahkemesince duruşma açılarak yargılama yapılması gerektiği gözetilmeden, sanığın savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle evrak üzerinden karar verilmesinde isabet görülmemekle kararın 5271 sayılı CMK’nun 309.maddesi uyarınca bozulması lüzumu, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2008 gün ve 31012 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 20.06.2008 gün ve K.Y.B.2008/126659 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla,

 

Gereği görüşüldü:

 

KARAR : 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. ve 350.maddelerine göre İcra Mahkemesince duruşma açılarak yargılama yapılması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir. Mahkemece duruşma açılmaksızın, sanığın savunma hakkı da kısıtlanmak suretiyle evrak üzerinden yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Yargıtay C.Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname yerinde görülmekle uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Şanlıurfa 2.İcra Mahkemesinin 10.04.2007 gün ve 2007/690-690 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nun 309/4-b maddesi uyarınca BOZULMASINA, sair işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 20.10.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: