2004 Sayılı İİK madde 354 DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

2004 Sayılı İİK Madde 354

DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

 

MADDE 354 – Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerile beraber ceza düşer.

 

(…) (Madde 354 ün 2. fıkrası, 30.7.2003 tarih ve 25184 sayılı R.G.’ de yayımlanan, 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunun 103. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

(Ek fıkra: 5358 – 31.5.2005 / m.22) İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

 

(Ek fıkra: 6217 – 31.3.2011 / m.6) Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.

2004 Sayılı İİK madde 354 DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1068

K. 2012/1208

T. 14.2.2012

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )

• TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )

• DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )

2004/m.340,354 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 354 DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/1138

 

K. 2012/1207

 

T. 14.2.2012

 

• TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )

 

• DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )

 

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )

 

• ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALAN ALACAK ( Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezalarına İtiraz – Alacak Miktarının Lehe Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Altında Kalması Nedeniyle İtirazın Kabulü Gerektiği )

 

2004/m.340,354 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 353 İTİRAZ

2004 Sayılı İİK Madde 353

 

İTİRAZ

 

MADDE 353.- (Değişik madde ve başlığı: 5358 – 31.5.2005 / m.21) (Değişik 1.fıkra: 6217 – 31.3.2011 / m.5) İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

 

İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 353 İTİRAZ

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/1128

 

K. 2012/1751

 

T. 21.2.2012

 

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu – İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği )

 

• SAVCILIĞIN İTİRAZININ SANIĞIN LEHİNE OLMASI ( İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğundan İtiraz Mercii İcra Mahkemesince İtirazın Esastan İncelenmesi Gerektiği – Ödeme Şartını İhlal )

 

• İTİRAZ YETKİSİ ( Ödeme Şartını İhlal – C. Savcısının İtirazının Şikayetçinin Şikayet Hakkına Yönelik Olmayıp Sanığın Lehine Olduğu/İcra Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı C. Başsavcılığının İtiraz Yetkisi Bulunduğu/İtirazın Esastan İnceleneceği )

 

2004/m.340,352,353

 

5271/m.260 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 353 İTİRAZ

T.C.

 

YARGITAY

 

CEZA GENEL KURULU

 

E. 2007/16-257

 

K. 2007/256

 

T. 4.12.2007

 

• MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği )

 

• YETKİSİZ MERCİ TARAFINDAN VERİLEN EK KARAR ( Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği )

 

• YOK HÜKMÜNDE SAYILAN KARAR ( Mal Beyanında Bulunmama – Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği )

 

• İTİRAZ YASA YOLU ( Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiği – Yasa Yararına Bozma Yasa Yoluna Başvurulamayacağı )

 

• YASA YARARINA BOZMA YOLU ( Yetkisiz Merci Tarafından Verilen Ek Kararın Hukuki Değerden Yoksun ve Yok Hükmünde Sayılması ve Henüz İtiraz Yasa Yolu İncelemesi Yapılmadığı İçin Kararın Kesinleşmediğinin Kabulü Gerektiğinden Başvurulamayacağı )

 

2004/m.337,353/1

 

5271/m.268/2 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 352 KARAR

2004 Sayılı İİK Madde 352

 

KARAR

 

MADDE 352 – İcra mahkemesi iki tarafın ifadelerini ve bütün delillerini ve iddia ve müdafaalarını dinledikten sonra nihayet beş gün içinde kararını verir ve hülâsasını Cumhuriyet Savcısına bildirir.

 

(Ek fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.99) Takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve cezanın 354 üncü maddede yazılı sebeplerle düşeceği kararda belirtilir.

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 352 KARAR

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/1386

 

K. 2012/3120

 

T. 3.4.2012

 

• TİCARETİ TERK HÜKÜMLERİNE MUHALEFET ( Geçerli Bir İcra Takibi Bulunmaması – Dava ve Cezanın İİK. Md. 354’de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )

 

• GEÇERLİ BİR İCRA TAKİBİ BULUNMAMASI ( Dava ve Cezanın İİK. Md. 354’de Yazılı Sebeplerden Düşeceğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği – Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçu )

 

2004/m. 345/a, 352 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 352 KARAR

T.C.

 

YARGITAY

 

CEZA GENEL KURULU

 

E. 2007/4-60

 

K. 2007/166

 

T. 3.7.2007

 

• GÖREVİ İHMAL SUÇU ( Sanığın Mal Beyanında Bulunmama Eylemleri Nedeniyle Açılan Bir Kısım Davaların Esasa Kaydını Sağladıktan Sonra Uzun Süre İşlemsiz Bıraktığı Bir Bölümünün Zamanaşımına Uğramasına Neden Olduğu Bu Suretle Görevini Savsadığı İddiası )

 

• KAST ( İlişkili Davaların Sonuçlandırılmasında Kısmi Gecikmeler Meydana Geldiği Saptanmışsa da Bu Durumun Olağandışı İş Yoğunluğundan Kaynaklandığı Sanığın Olayda İhmal Kastıyla Hareket Etmediğinin Belirlenmiş Olması Karşısında Sanığın Beraatine Karar Verilmesi )

 

• SUÇU MANEVİ UNSURU ( Görevi İhmal Suçu Kasten İşlenen Suçlardan Olması Nedeniyle Somut Olayda Bu Durumun Varlığının Araştırılmasının ve Değerlendirilmesinin Gerekmesi )

 

5252/m.7

 

2004/m.352/a Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 351 TAHKİKAT

2004 Sayılı İİK Madde 351

 

TAHKİKAT

 

MADDE 351 – Şikâyetçi dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlıdır.

Maznun müdafaası için tahkikatın tevsiini ancak bir kere istiyebilir.

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: