Vergi suçu ve ispat külfeti

Suçsuzluk karinesi

Ceza hukukunun temel ilkeleri vergi suçları için de geçerlidir.   Vergi suçlarının 213 sayılı V.U.K’da düzenleniyor olması bu kuralı değiştirmez.

5237 sayılı TCK’nın 5. maddesi  “ Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza Kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” demektedir.

Buna göre TCK’nın genel hükümleri V.U.K’da düzenlenen suçlar için de geçerlidir.

Suçsuzluk karinesi (masumiyet)  T.C. Anayasasını 38/4. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre herkes suçlu olduğu bir mahkeme kararı ile kanıtlanıncaya kadar suçsuz olarak kabul edilir. DEVAMIGörsel

Taahhüdü ihlale beraat

Ünye (İcra Ceza) 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında borcun ödenmemesinde makul sebep kavramından bahsedildiğini, bu nedenle borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, Ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiği. DEVAMI

Bireysel Başvuru

003 Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru kamu gücünün eylem, eşlem veya ihmali ile temel hak ve özgürlükleri ihmal edilen gerçek veya tüzel kişilere tanınan olağanüstü bir kanun yoludur. Amacı kamu gücünün hak ihlallerine karşı bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Devletçi ve kamucu yaklaşımla bireyin hak ve özgürlükleri güvence altına alınamaz. Rahmi Ofluoğlu’nun bireysel başvuruya ilişkin makalesini okumak için TIKLAYINIZ

Posted in Genel. 1 Comment »

Taahhüdü ihlalden 4 yılda 1.020.552 kişiye dava açıldı.

2009,2010,2011,2012 yıllarında toplam 1.020.522 kişiye dava açıldı, 525.320 kişiye tazyik hapsi cezası verildi.

Çok daha büyük borçlarını ödemeyenler dışarıdayken Bankalara olan kredi kartı borcunu, kredi borcunu ödeyemeyen ve bu nedenle cezaevine girenler var.
Bankalar borçluya borcun taksitle ödenmesini taahhüt eden bir sözleşme imzalatıyor, taahhüt edilen taksitlerin biri ödenmediğinde Banka Avukatları 1932 yılından kalma İcra İflas Kanunu’ndaki “Taahhüdü ihlal” maddesini öne sürerek mahkemeye başvuruyor. Mahkemeden borçlu için “90 gün hapis cezası” çıkarıyor. Bankalar bu kararla borçlu üzerinde çok daha büyük bir baskı kurabiliyor. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Faktoring şirketleri sadece kambiyo senedine dayanarak ihtiyati haciz kararı alamazlar

Faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları için ihtiyati haciz kararı alamazlar.

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1231

K. 2013/4114

T. 5.3.2013

İhtiyati haciz isteyen vekili, iki adet çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.İhtiyati hacze itiraz eden vekili faktoring şirketlerinin yalnız çeke dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunamayacaklarını, kambiyo senedine dayansa dahi alacaklı olduklarını fatura veya benzeri belgelere göre ispat etmeleri gerektiğini belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Read the rest of this entry »

İhtiyati haciz kararlarında dayanılan nedenler açıkça belirtilmeli

İhtiyati haciz kararlarında yasada belirtilen hangi nedenlere dayanıldığı nedenleri ile birlikte gerekçeli olarak yazılmalı, kararlar denetlenebilir olmalı.

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/983

K. 2013/1290

T. 6.3.2013

 
DAVA : İnşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasının yargılama sürecinde verilen ihtiyataai haciz kararına itirazın reddine yönelik hükmün temyiz edilmesidir.

KARAR : Davacı vekili, davalı arsa sahibi ile dava dışı yüklenici S… Ltd. Şti. arasında imzalanan ve dava dışı yüklenici şirket tarafından daha sonra müvekkili şirkete temlik edilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile, yapılacak bağımsız bölümlerden ilk 10 adet bağımsız bölümün satılacağı ve tüm parasının müteahhite kalacağı, sonrasında satılan her bir bağımsız bölümün ederinin %15’inin ise mal sahiplerine ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ancak ilk beş satıştan sonra davalının satışın çok ağır gittiğini, paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine, ilk 10 satıştan sonraki satışlardan kendisine ödenecek paylara mahsuben davalının hesabına müvekkili tarafından 57.000 GBP yatırıldığını, tarafların daha sonra bu sözleşmeyi tadil ettiklerini ve mal sahiplerine verilecek hisseye karşılık 10 adet daire verilmesinin kararlaştırıldığını, davalının da kendisine düşecek daireleri sattığında 57.000 GBP’yi müvekkiline ödemeyi taahhüt ettiğini, ancak davalının tüm dairelerini satması ve elinde bir daire kalmasına rağmen parayı ödemediğini ileri sürerek paranın tahsili ile parayı iade etmemek için tüm varlığını kaçırma gayreti içinde bulunan ve yasal olarak yapılan hiç bir tebligatı almayan davalının 2793 parsel de A blok 4 nolu bağımsız bölümü ile Dikili’de bulunan arsa vasıflı taşınmazı üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir. Read the rest of this entry »

İhtiyati Haczin Koşulları Ve İhtiyati Hacze İtiraz

İhtiyati haczin Koşulları ve ihtiyati hacze itiraz

İhtiyati haczi alacaklılar isteyebilir, bir alacak için ihtiyati haciz isteyen kişinin o alacağın alacaklısı sıfatına sahip olması gerekir.

Alacaklı kişinin ihtiyati haciz talebi alacağın muaccel olup olmamasına göre farklılaşır.  Muaccel bir alacak eğer rehinle garanti altına alınmamış ise alacaklı ihtiyati haciz isteyebilir.  Muaccel alacaklarda tek koşul alacağın rehinle temin edilmemiş olmasıdır.

Bazı hallerde rehinli alacaklar için de ihtiyati haciz istenebilir.

Rehinle temin edilmiş alacaklar kural olarak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip edilebilir ancak İİK 45. Madde ile bu kurala istisnalar getirilmiş adeta bu kural ortadan kaldırılmıştır.

Bu maddeye göre ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorunluluğu olmayan hallerde alacaklı rehinle temin edilmiş olan alacağı için ihtiyati haciz isteyebilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 354 DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

2004 Sayılı İİK Madde 354

DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

 

MADDE 354 – Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerile beraber ceza düşer.

 

(…) (Madde 354 ün 2. fıkrası, 30.7.2003 tarih ve 25184 sayılı R.G.’ de yayımlanan, 17.7.2003 tarih ve 4949 sayılı Kanunun 103. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

(Ek fıkra: 5358 – 31.5.2005 / m.22) İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

 

(Ek fıkra: 6217 – 31.3.2011 / m.6) Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.

2004 Sayılı İİK madde 354 DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1068

K. 2012/1208

T. 14.2.2012

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )

• TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )

• DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )

2004/m.340,354 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 354 DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

T.C.

 

YARGITAY

 

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2012/1138

 

K. 2012/1207

 

T. 14.2.2012

 

• TAZYİK HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı/Alacak Miktarının Tespitinde Masrafların Dahil Edilmeyeceği )

 

• DİSİPLİN HAPSİ ( Ödeme Şartını İhlal – Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Uygulanmayacağı )

 

• ÖDEME ŞARTINI İHLAL ( Nafaka Alacakları Hariç Alacak Miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Her Yıl Belirlenen Aylık En Yüksek Brüt Asgari Ücret Tutarının Altında Kalan Takiplerde Bu Kanunda Öngörülen Disiplin ve Tazyik Hapsi Uygulanmayacağı )

 

• ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALAN ALACAK ( Disiplin ve Tazyik Hapsi Cezalarına İtiraz – Alacak Miktarının Lehe Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle Altında Kalması Nedeniyle İtirazın Kabulü Gerektiği )

 

2004/m.340,354 Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: