2004 Sayılı İİK madde 343 30 VE 31 İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/5343

K. 2008/45

T. 15.1.2008

• GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

• İTİRAZ YASA YOLU ( İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

• BAŞVURU YASA YOLU ( İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

• KESİNLİK SINIRI ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 28/10. Maddedeki İkibin Liralık Kesinlik Sadece Başvuru Üzerine Verilen Kararlar İçin Olduğu )

5326/m.27, 28, 29

2004/m.343

ÖZET : 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda verilen kararlara karşı “başvuru” ve “itiraz” yolu düzenlenmiştir. 28/10. maddedeki ikibin liralık kesinlik, sadece başvuru üzerine verilen kararlar içindir.

DAVA : Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanıklar Raşit ve Hüseyinin 2004 sayılı İİK’nın 343, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 7. maddesi gereğince 600.00 YTL idari para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına dair, ( Zonguldak İcra Mahkemesi )’nin 08.09.2005 tarihli ve 2004/1641-2005/622 sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, miktar itibarıyla kararın kesin olduğundan bahisle mahkemece inceleme yapılmasına ve karar verilmesine yer olmadığına ilişkin, ( Zonguldak İkinci Ağır Ceza Mahkemesi )’nin 26.01.2007 tarihli ve 2006/807 müteferrik sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Tebliğname ile, idari yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmiş olduğu anlaşıldığından, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/son maddesindeki “İkibin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir” şeklindeki düzenlemenin uygulanamayacağı, yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesi gerektiği, bu husustaki düzenlemenin de İcra Mahkemesince verilen kararların ardından 5560 sayılı Kanun’la değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/5. maddesinde açık olarak düzenlendiği cihetle, itirazın konusu hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemekle kararın 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.10.2007 gün ve 52135 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 21.11.2007 gün ve K.Y.B.2007/235013 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla,

Gereği görüşüldü:

KARAR : 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda verilen kararlara karşı iki yol öngörülmüştür. 27. maddede “Başvuru yolu”, 29. maddede ise “İtiraz yolu” düzenlenmiş olup, “Başvuru yolu”nun idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, Sulh Ceza Mahkemesine yapılacağına, “itiraz yolu”nda ise mahkemenin verdiği son karara karşı itirazı mümkün kılmaktadır. Diğer bir anlatımla “itiraz yolu” yalnızca mahkemece verilen karara karşı düzenlenmiştir.

Kabahatler Kanunu’nun “Başvurunun incelenmesi” başlıklı 28. maddesinin 10. fıkrasındaki “İkibin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı “başvuru” üzerine verilen kararlar kesindir.” şeklindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, sadece “başvuru” üzerine verilen kararlar kesindir. Oysa ki somut olaya bakıldığında, idari yaptırım kararı mahkeme tarafından verilmiştir. Bu durumda mahkemece verilen karar kesin olmayıp, bu karara karşı itirazın, idari para cezası miktarının ikibin Türk Lirasından az olduğu gerekçesiyle reddedilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Bu nedenle, Yargıtay C.Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname yerinde görülmekle, Zonguldak İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26.01.2007 gün ve 2006/807 müteferrik sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), sair işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahalli mahkemesine gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 15.01.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: