2004 Sayılı İİK madde 336 MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2487

K. 2013/4111

T. 22.4.2013

• YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Cumhuriyet Başsavcılığınca Sanık Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Bilgi İçin İcra Ceza Mahkemesine Gönderildiği – Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İCRA CEZA MAHKEMESİNCE YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN GÖRÜLMESİ ( Suçun 5237 S.K. Md.289’da Düzenlendiği ve Suça Bakmakla Görevli Mahkemenin Sulh Ceza Mahkemesi Olduğu – Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar Üzerine Yargılama Yapılamayacağı )

• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunda İcra Ceza Mahkemesince Karar Verildiği – Suçun Ceza Kanunda Düzenlendiği ve Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği/Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

5237/m. 289

2004/m.336/a

ÖZET : Sanığın üzerine atılı yedieminlik görevini kötüye kullanma suçundan bozma ilamına uyularak icra ceza mahkemecesince durma kararı verildiği ve dosyanın gönderildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında mezkûr suçtan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bilgi için icra mahkemesine gönderilmesi üzerine kaldığı yerden yargılamaya devam edilerek karar verilmiş ise de suç TCK’nın 289. maddesinde düzenlenmiş olup, suça bakmakla görevli mahkeme de sulh ceza mahkemesi olması karşısında, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar üzerine yargılama yapılamayacağı, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeni ile davanın düşmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yedieminlik görevini kötüye kullanmak suçundan sanık N.K. hakkında beraat kararı verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde müşteki vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Sanığın üzerine atılı yedieminlik görevini kötüye kullanma suçu 2004, sayılı İİY’nın 336/a maddesinde düzenlenmiş iken, 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 5358 sayılı Yasanın 23. maddesiyle anılan madde mülga edilmiş, ancak aynı suç bu kez aynı tarihte yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY.nın 289. maddesinde yaptırıma bağlanmış olup, sanığa isnat edilen suçun anılan Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra işlenmiş olduğu ve mahkemece durma kararı verilerek iddianame düzenlenmesi için dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesi gerekliliğini belirtir Dairemizin 27.06.2011 tarih ve 2011/1761 esas, 2011/3870 sayılı bozma kararına uyularak mahkemece durma kararı verildiği ve dosyanın gönderildiği Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.03.2012 tarih ve 2011/30297 sr. 2012/3443 sayı ile sanık hakkında mezkûr suçtan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın bilgi için icra mahkemesine gönderilmesi üzerine kaldığı yerden yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmiş ise de, sanığın üzerine atılı suç TCK’nın 289. maddesinde düzenlenmiş olup, suça bakmakla görevli mahkeme de sulh ceza mahkemesi olması karşısında, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar üzerine yargılama yapılamayacağı, kovuşturma şartının gerçekleşmemesi nedeni ile CMK 223. maddesinin sekizinci fıkrasının ilk cümlesi gereğince davanın düşmesine karar verilmesi gerekirken,

SONUÇ : Yazılı şekilde beraat kararı verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 22.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: