2004 Sayılı İİK madde 329 FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1729

K. 2011/2357

T. 6.12.2011

• İFLASIN ERTELENMESİ ( Karar Verilebilmesi İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gerektiği )

• BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan Şirketlerce Sunulan İyileştirme Projesinin Somut Uygulanabilir Ciddi İnandırıcı ve Şirketi Borcu Bataklıktan Kurtarabilecek Nitelikte Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )

• ŞİRKETİN MALİ DURUMU ( İflasın Ertelenmesine Karar Verilebilmesi İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gerektiği )

• İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan Şirketlerce Sunulan İyileştirme Projesinin Somut Uygulanabilir Ciddi İnandırıcı ve Şirketi Borcu Bataklıktan Kurtarabilecek Nitelikte Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )

2004/m.179,329

ÖZET : İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin bulunması gerekir. İflasın ertelenmesi isteminde bulunan şirketlerce sunulan iyileştirme projesinin, somut, uygulanabilir, ciddi, inandırıcı ve şirketi borcu bataklıktan kurtarabilecek nitelikte olduğunun kanıtlanması gerekir. Şirketlerin mali durumlarının iyileşme ümidinin bulunup bulunmadığının somut vakalara dayanarak tespit edilmesi gerekir.

DAVA : İstemcinin iflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde istemci T… Müh. A.Ş. vekili ile müdahiller T… Bank A.Ş., A…bank A.Ş., Te…bank A.Ş., Y… K… Bankası A.Ş. ve T…E…B… A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İflasın ertelenmesini isteyenler vekili, müvekkili şirketlerin oluşturduğu grubun LPG dolum tesisleri, gemi işletme ve inşa, özel yüksek okullar, kara nakliyat ve turizm acenteliği alanında faaliyet gösterdiklerini, son yıllarda dünyada hüküm süren global ekonomik kriz nedeniyle satış ve tahsilatlarda yaşanan aksaklıklar, kredi imkanlarının daralması, Çin, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden kaynaklanan rekabet ve enerji maliyetlerindeki artışlar gibi nedenlerle şirketlerin mali yapısının bozulduğunu, iş kapasitesi, üretimin zamana yayılarak fasona dönüştürülmesi, kârlılığın ve verimliliğin artış, yerli ve yabancı kaynaklardan uzun vadeli ucuz kredi sağlanma imkanı nedeniyle şirketlerin mali durumunun iyileştirilebileceğini ileri sürerek, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iflasının ertelenmesi istenen T… Müh. Gemi ve Pet. Kim. San. A.Ş.’nin borca batık olduğu, şirketin uzun yıllardır bir faaliyeti bulunmadığından işletme giderleri nedeniyle borca batıklık durumunun artacağı ve borca batıklıktan kurtulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle iflasına, diğer istem sahiplerinin, iyileştirme projesine ve özellikle lokomotif şirket olan Ç… T… A.Ş.’nin sermayesinin artırılması, kaynak temini ve üretim olanaklarının yüksek olması nedeniyle borca batık durumdan kurtulmasının mümkün olduğu gerekçesiyle iflaslarının bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.

Karar, iflasın ertelenmesini isteyen T… Müh. A.Ş. vekili ile müdahiller Tu… Bank A.Ş., A…bank T.A.Ş., Te…bank A.Ş., Y… ve K… Bankası A.Ş. ve T…E…B… A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, iflas ertelemesini isteyen T… Müh. Gemi ve Petro Kim. A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Müdahil vekillerinin temyizine gelince, dava, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesi istemine ilişkindir. İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin bulunması ve fevkalade mühletten yararlanmışsa İİK’nın 329/a maddesi belirtilen sürenin geçmiş olması gerekir.

Somut olayda, yaptırılan bilirkişi incelemesinde, erteleme isteminde bulunan şirketlerin borca batık olduğu anlaşılmış ise de, iflasın ertelenmesi isteminde bulunan şirketlerce sunulan iyileştirme projesinin, somut, uygulanabilir, ciddi, inandırıcı ve şirketi borca batıklıktan kurtarabilecek nitelikte olduğu kanıtlanamamıştır. Ayrıca, şirketlerin mali durumlarının iyileşme ümidinin bulunup bulunmadığının somut vakalara dayanılarak tespit edilmesi gerekir. Fiktif, belirsiz nitelikteki emarelere dayalı olarak erteleme kararı verilemez. Gerek bilirkişi, gerekse kayyım raporlarında, uygulanan tedbir kararına, sermaye artırımına ve çıkarılan yüksek sayıdaki işçiye rağmen borca batıklığın artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan 04.11.2010 tarihli ek bilirkişi raporunda, sermaye artırımına rağmen şirketin borca batıklığının artarak devam ettiği, finansal yapıdaki bozukluğun sürdüğü, şirketlerin iyileştirme trendine girmedikleri, satış gelirlerinde öngörülen iyileşmenin sağlanmadığı, mevcut veya yeni belirlenmiş alınacak ortaklarca öz kaynaklarda artış yapılması gerektiği belirtilmediği gibi iyileştirme projesinde somut, gerçek ve denetlenebilir bir dış kaynak da belirtilmemiştir. Ciddi, inandırıcı ve somut verilere dayanmayan, projeye dayanılarak iflasın ertelenmesine karar verilemez. Mahkemece, istem sahibi şirketlere alınacak yabancı ortakların tekliflerine ilişkin gizli olduğu belirtilen belgeler hükme esas alınmış ise de, anılan belgeler bilirkişi ve kayyım tarafından değerlendirilmemiştir. Yargıtay denetimine olanak vermeyen belgelere dayanılarak erteleme kararı verilemez. O halde, mahkemece, yasal ve yeterli olmayan gerekçeye dayalı yazılı şekilde bir kısım şirketlerin iflasının ertelenmesine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 )numaralı bentte açıklanan nedenlerle iflasın ertelenmesini isteyen T… Müh. A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, ( 2 )numaralı bentte açıklanan nedenlerle müdahiller A…bank T.A.Ş., T… Bank A.Ş., Y… ve K… Bankası A.Ş., T…bank A.Ş., ve T…E…B… A.Ş. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın müdahiller yararına ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde temyiz eden müdahillere iadesine, 06.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: