2004 Sayılı İİK madde 320 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4236

K. 2003/7388

T. 4.4.2003

• İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Takip Konusu Edilen Alacağın Kesin Hesap Sonunda Düzenlenen Hakedişe Dayanması Halinde Bu Belgenin İİK’unca İtirazın Kaldırılması Olanağı Tanıyan Belgelerden Sayılması )

• KESİN HAKEDİŞE DAYANAN BELGE ( Alacağın Kesin Hesap Sonunda Düzenlenen Hakedişe Dayanması Halinde Bu Belgenin İİK’unca İtirazın Kaldırılması Olanağı Tanıyan Belgelerden Sayılması )

• TEMYİZ ( Karar Hakkında Tebliğ Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Borçlu ile Alacaklılardan Her Biri Tarafından Temyize Müracaat Olunabilmesi )

2004/m.68,320

ÖZET : Takip konusu edilen alacağın kesin hesap sonunda düzenlenen hakedişe ( kesin hakedişe ) dayanması halinde, bu belge İİK.nun 68/1. maddesinde yazılı olan ve alacaklıya itirazın kaldırılması olanağını tanıyan belgelerden sayılır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu ve Alacaklı vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Alacaklı vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; Karar, temyiz edene 10.12.2002 tarihinde tefhim edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra 23.01.2003 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin ( REDDİNE ),

2- Borçlu vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Takip konusu edilen alacağın kesin hesap sonunda düzenlenen hakedişe ( kesin hakedişe ) dayanması halinde, bu belge İİK.nun 68/1. maddesinde yazılı olan ve alacaklıya itirazın kaldırılması olanağını tanıyan belgelerden sayılır. Borçlu belediye vekili tarafından icra dosyasına sunulan itiraz dilekçesinde alacağın 14.347.941.000 TL. olduğu kabul edilmekte bu borcun 13.026.000.000 TL.lik bölümünün ödendiği ileri sürülmektedir. Bundan başka borçlunun işlemiş faize de itiraz ettiği anlaşılmıştır. Merciice yapılacak iş, alacaklının talep edebileceği miktar dosyadaki belge ve beyanlara göre saptandıktan sonra ödeme fişleri ve alacaklının duruşma sırasındaki kabulü de dikkate alınarak ödenen kısım bulunduktan sonra itirazın kaldırılması gereken asıl alacak miktarının ve ayrıca, ödeme tarihlerine göre işlemiş faize yönelik itirazın, gerektiğinde Yargıtay denetimine olanak tanıyacak bir bilirkişi raporuyla değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesinden ibarettir. Eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olduğu gibi, kabule göre de asıl alacaktan reddedilen kısım için borçlu yararına tazminata hükmedilmemesi de yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda ( 2 ) numaralı bentte yazılı nedenle borçlu yararına İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: