2004 Sayılı İİK madde 318 FEVKALADE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

2004 Sayılı İİK Madde 318

FEVKALADE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

MADDE 318 – İcra Vekilleri Heyetince bu suretle tayin edilen mıntıkalarda 317 nci maddede gösterilen haller sebebile kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa edemiyen borçlu mühletin hitamında borçlarını tamamen tediye edebileceğini ahval ümit ettiriyorsa icra mahkemesinden nihayet altı ayı geçmemek üzere fevkalâde bir mühlet istiyebilir.

Borçlu dilekçesine mali vaziyetini gösteren vesikaları, alacaklılarının listesini raptetmeğe ve icra mahkemesi tarafından talep olunan bütün malûmatı vermeğe ve kendisinden istenebilecek evrakın hepsini göstermeğe mecburdur. Borçlu iflâs yolile takibe tâbi ise dilekçesine fazla olarak bilânço ve defterlerini de rapteder.

(Ek fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.85) Dilekçenin verilmesinden sonra icra mahkemesi, 326 ncı maddede öngörülen alacaklar hariç, tedbir yoluyla derdest takipleri durdurabilir. İcra mahkemesi, takiplerin durdurulması süresinin fevkalade mühletten indirilip indirilmeyeceğini ve indirilecekse ne ölçüde indirileceğini belirler.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: