2004 Sayılı İİK madde 318 FEVKALADE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/535

K. 2011/3127

T. 10.3.2011

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Genel Mahkemede Sadece Derdestlik İtirazının İncelenemeyeceği Borca da İtiraz Edilmesi Gerektiği )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Genel Mahkemede Borca İtiraz Edilmeden Mükerrerlik ve Derdestlik İtirazında Bulunulduğunda Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği – Görevsizlik Kararı Verileceği/İcra Mahkemesi’nin Görevli Olacağı )

• MÜKERRERLİK VE DERDESTLİK İTİRAZI ( Borca İtiraz Edilmemesi Durumunda İcra Mahkemesi’nin Görevli Olduğu )

2004/m.67, 318

ÖZET : Davacı itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talep etmiştir. Davalılar asıl alacak ve ferilerine yönelik itiraz etmeyip, aynı alacak sebebiyle davacı bankanın takip başlattığı iddiasıyla mükerrerlik ve derdestlik itirazında bulunmuşlardır. Davalı borçlular sadece derdestlik itirazında bulunduklarından davanın icra mahkemesinde görülmesi gerektiğinden Asliye Hukuk Mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken borca itiraz edilmemesi sebebiyle davanın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili Ticari Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarını tahsil için giriştikleri icra takibine davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini iddia ederek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını istemiştir. Davalılar vekili cevabında, davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece davalıların icra dosyasına vermiş oldukları itiraz dilekçesinde ve davaya cevap dilekçesindeki açıklamalardan her üç davalının takip konusu asıl alacak ve ferilerine yönelik bir itirazlarının olmayıp, aynı alacak sebebiyle davacı bankanın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlattığı iddiasıyla mükerrerlik ve derdestlik itirazında bulundukları, takibin usulsüz olduğunu bildirdikleri anlaşıldığından davacının itirazın iptali davası açamayacağı, mükerrerlik ( derdestlik ) itirazının kaldırılması için icra mahkemesinde dava açması gerektiği, davalıların tazminat istemlerinin koşulları bulunmadığı gerekçesiyle davanın ve davalıların tazminat istemlerinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı borçlular ilamsız takipte ödeme emrine karşı itirazlarında sadece derdestlik itirazında bulunmuşlardır. Mahkemece borca itiraz edilmemesi sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki davalı borçlular sadece derdestlik itirazında bulunduklarından davanın icra mahkemesinde görülmesi gerektiğinden mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı biçimde davanın reddi doğru olmayıp, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 10.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: