2004 Sayılı İİK madde 329 FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK Madde 329

FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

MADDE 329 – Fevkalâde mühletin devamı esnasında konkordato talep etmek arzusunda bulunan borçlu vesikalarını ve komiserin mütaleanamesile birlikte konkordato projesini mühletin bitmesinden evvel vermeğe mecburdur.

Fevkalâde müddetin bitmesinden sonra başlayan altı ay içinde konkordato mühleti verilemeyeceği gibi yeniden fevkalâde mühlet de verilemez.

2004 Sayılı İİK madde 329 FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1729

K. 2011/2357

T. 6.12.2011

• İFLASIN ERTELENMESİ ( Karar Verilebilmesi İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gerektiği )

• BORCA BATIKLIK ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan Şirketlerce Sunulan İyileştirme Projesinin Somut Uygulanabilir Ciddi İnandırıcı ve Şirketi Borcu Bataklıktan Kurtarabilecek Nitelikte Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )

• ŞİRKETİN MALİ DURUMU ( İflasın Ertelenmesine Karar Verilebilmesi İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gerektiği )

• İYİLEŞTİRME PROJESİ ( İflasın Ertelenmesi İsteminde Bulunan Şirketlerce Sunulan İyileştirme Projesinin Somut Uygulanabilir Ciddi İnandırıcı ve Şirketi Borcu Bataklıktan Kurtarabilecek Nitelikte Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )

2004/m.179,329 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 329 FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1143

K. 2011/2760

T. 2.3.2011

• İFLASIN ERTELENMESİ ( Şirketin Bilirkişi Kök Raporunda Önerilen Yeni Kaynak Girişini 20 Aylık Yargılama Süresince Sağlayamaması – Cüz’i Ödemenin Sermaye Arttırımı Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Anlamına Gelemeyeceği )

• BORCA BATIK ŞİRKET ( İflasın Ertelenmesi Talebi – Dava Süresince Mali Durumu Daha da Bozulan ve Ekonomik Yönden Toparlanma Sürecine Giremeyen Şirketin İyileştirme Projesinin İnandırıcılığının Kalmadığı/Talebin Reddi )

• ŞİRKETİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÖNERİLEN KAYNAK GİRİŞİNİ SAĞLAYAMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi – Dava Süresince Mali Durumu Daha da Bozulan ve Ekonomik Yönden Toparlanma Sürecine Giremeyen Şirketin İyileştirme Projesinin İnandırıcılığının Kalmadığı )

2004/m. 179/a, 329/a

6762/m. 324 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 320 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

2004 Sayılı İİK Madde 320

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

MADDE 320 – (Değişik madde ve başlığı: 5311 – 2.3.2005 / m.20 – Yürürlük m.30) Karar hakkında tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ile alacaklılardan her biri istinaf yoluna başvurabilir.

İcra mahkemesi tarafından verilmiş olan fevkalade mühletin hükmü, bölge adliye mahkemesinin(*) kesin kararına kadar geçerlidir.

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 320 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4236

K. 2003/7388

T. 4.4.2003

• İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Takip Konusu Edilen Alacağın Kesin Hesap Sonunda Düzenlenen Hakedişe Dayanması Halinde Bu Belgenin İİK’unca İtirazın Kaldırılması Olanağı Tanıyan Belgelerden Sayılması )

• KESİN HAKEDİŞE DAYANAN BELGE ( Alacağın Kesin Hesap Sonunda Düzenlenen Hakedişe Dayanması Halinde Bu Belgenin İİK’unca İtirazın Kaldırılması Olanağı Tanıyan Belgelerden Sayılması )

• TEMYİZ ( Karar Hakkında Tebliğ Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Borçlu ile Alacaklılardan Her Biri Tarafından Temyize Müracaat Olunabilmesi )

2004/m.68,320 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 318 FEVKALADE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

2004 Sayılı İİK Madde 318

FEVKALADE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

MADDE 318 – İcra Vekilleri Heyetince bu suretle tayin edilen mıntıkalarda 317 nci maddede gösterilen haller sebebile kusuru olmaksızın taahhütlerini ifa edemiyen borçlu mühletin hitamında borçlarını tamamen tediye edebileceğini ahval ümit ettiriyorsa icra mahkemesinden nihayet altı ayı geçmemek üzere fevkalâde bir mühlet istiyebilir.

Borçlu dilekçesine mali vaziyetini gösteren vesikaları, alacaklılarının listesini raptetmeğe ve icra mahkemesi tarafından talep olunan bütün malûmatı vermeğe ve kendisinden istenebilecek evrakın hepsini göstermeğe mecburdur. Borçlu iflâs yolile takibe tâbi ise dilekçesine fazla olarak bilânço ve defterlerini de rapteder.

(Ek fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.85) Dilekçenin verilmesinden sonra icra mahkemesi, 326 ncı maddede öngörülen alacaklar hariç, tedbir yoluyla derdest takipleri durdurabilir. İcra mahkemesi, takiplerin durdurulması süresinin fevkalade mühletten indirilip indirilmeyeceğini ve indirilecekse ne ölçüde indirileceğini belirler.

2004 Sayılı İİK madde 318 FEVKALADE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/535

K. 2011/3127

T. 10.3.2011

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Genel Mahkemede Sadece Derdestlik İtirazının İncelenemeyeceği Borca da İtiraz Edilmesi Gerektiği )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Genel Mahkemede Borca İtiraz Edilmeden Mükerrerlik ve Derdestlik İtirazında Bulunulduğunda Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği – Görevsizlik Kararı Verileceği/İcra Mahkemesi’nin Görevli Olacağı )

• MÜKERRERLİK VE DERDESTLİK İTİRAZI ( Borca İtiraz Edilmemesi Durumunda İcra Mahkemesi’nin Görevli Olduğu )

2004/m.67, 318 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 312 HİLELİ MÜFLİS

2004 Sayılı İİK Madde 312

HİLELİ MÜFLİS

MADDE 312 – Hileli müflis itibarının yerine gelmesini Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun memnu hakların iadesine dair faslındaki hükümlere göre elde edebilir. Ancak mezkûr fasılda yazılı şartların ifasından başka dilekçesine, masaya kabul edilmiş bütün alacaklıların alacakları tamamen itfa edildiğine dair makbuzlarını veya sair vesikalarını raptetmesi lâzımdır.

2004 Sayılı İİK madde 312 HİLELİ MÜFLİS

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/2643

K. 2003/3361

T. 10.4.2003

• İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Kesilen Yaşlılık Aylıklarının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )

• DAVAYI KABULÜN İCRA İNKAR TAZMİNATINA ETKİSİ ( Destek Primine Tabi Olarak Çalışırken Yaşlılık Almaya Devam Eden Davalı Borçlunun Davayı Kabul Etmesinin Haksızlığını Göstermesi )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olması Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )

2004/m.141,142,312 Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: