2004 Sayılı İİK madde 311 HİLELİ İFLAS HALLERİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1956/6889

K. 1957/7066

T. 3.12.1957

• TAKSİRATLI ve HİLELİ İFLAS ( Niteliği Belirleme Yetkisinin Ceza Mahkemesine Ait Oluşu )

• İFLASIN NİTELİĞİ ( Ticaret Mahkemesinin Belirleme Yetkisinin Olmaması )

2004/m.311

ÖZET : Bir iflasın taksiratlı ya da hileli olduğuna karar verme yetkisi, ceza mahkemesinindir. İflasa karar veren ticaret mahkemesi, bu konuda yetkili değildir.

Alacaklıların zararına, fabrikalarında tahribat yaptıkları ve gayri menkullerini muhtelif surette kaçırmaya teşebbüs ettikleri ve borçlarını aşan çeşitli muameleleri tevessül eyledikleri anlaşılmış ve mahkemece de bu yolda kanaat getirilmiş ve davalıların hareketleri İcra ve İflas Kanunu`nun 177 ve 311`inci maddelerine tevafuk ettiğinden ve bu hallerde 158 inci maddesinin tatbikine lüzum olmamasına ve davacının muvafakatı alınarak davalılara borçlarını tediye etmek imkanı verildiği halde davalılar bundan imtina eylemlerine ve davalılar adına bankaya ödenen 92.973.14 liranın 19.4.1956 tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine ve davalılardan 100 adet haşeleri davacı tarafından kabul edilmiş bulunduğundan bu 100 haşenin aynen veya bedeli olan 800 liranın davacıdan alınarak davalılara verilmesine ve İcra ve İflas Kanunu`nun 177 ve 311`nci maddelerine tevfikan davalıların hileli olarak iflasına ve iflasın 24.6.1957 günü saat 11 de açılmasına ve 5.118,90 lira vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği beyanından ibarettir.

DAVA : Duruşmanın evrak arasına konan 2.12.1957 tarihli zabıtta işaret olunduğu üzere tarafların vaki olan talepleri veçhile talik olunduğu 3.12.1957 tarihine rastlayan salı günü saat 14 buçukta temyiz eden davalı S. ve C.İ: kardeşler vekili Avukat B.Ş. vekili Avukat H.B. dairede hazır olduklarından duruşmaya başlandı ve temyiz müddeti hakkında davacı vekilinin bir diyeceği olmadığı anlaşıldıktan sonra iki taraf vekillerinin şifahi beyan ve izahları dinlenerek duruşmaya son verildi ve ittihaz olunacak kararı mahallin den almaları lüzumu tefhim edilmiş olduğundan evrak üzerinde gerekli tetkikat yapılacak icabı görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Davalılar aleyhinde başka bir alacaktan dolayı daha evvel iflas davasının açılmış olduğu duruşma zabıtnamesi münderecatından anlaşılmış olmasına göre, mahkemece mezkur davanın intac ve hükme bağlanıp bağlanmadığı araştırılarak bu hususta başka bir hüküm sadır olduğu anlaşıldığı takdirde, mezkur hükmün kesinleşmesi tarihine kadar bu davanın taliki cihetin gidilmesi iktiza ederken, evvelce açılan aynı mahiyetteki davanın ne merkezde bulunduğu tetkik edilmeksizin yazılı olduğu üzere hüküm verilmesi doğru olmadığı gibi, Ticaret Mahkemesi yalnız iflasa hüküm vermekle iktifa edip İcra ve İflas Kanunu`nun 311`inci maddesinde yazılı sebeplerden birine müsteniden davalılardan hileli müflis, sayılıp sayılamayacakları hakkında hüküm ittihazı vazifesi dışında ve mezkur maddede işaret olduğu veçhile ceza mahkemesinin vazifesi cümlesinden olduğu halde, mahkemece davalıların hileli müflis addedilmelerine de karar verilmesi kanuna aykırı ve davalılar vekilinin bozma talebi bu itibarla varid olduğundan temyiz olunan hükmün bu sebeplerden İcra ve İflas Kanunu`nun 366 ve HUM Kanunu`nun 428`inci maddeleri gereğince BOZULMASINA, 3.12.1957 tarihinde ittifakla karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: