2004 Sayılı İİK madde 308 KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/12369

K. 2010/1591

T. 17.2.2010

• TEMYİZ SÜRESİ (Kayıt Kabul Davası – 10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu/Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)

• KAYIT KABUL DAVASI (10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu – Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)

2004/m.164/1,299,307,308

1.6.1990 gün ve 3/4 S. YİBK

ÖZET : Davalı vekilince İcra ve İflas Kanunu’nun 164/1. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra, temyiz isteminde bulunulmuştur. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün ve 3/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay’ca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

DAVA : Davacı Nadir Ç. vekili ile davalı Müflis S.S. Özgamze Konut Yapı Koop. İflas İdaresi vekili aralarındaki kayıt-kabul davası hakkında Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 16.7.2009 gün ve 570-340 Sayılı hükümün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu:

KARAR : Mahkeme kararı davalı Müflis S.S. Özgamze Konut Yapı Kooperatifi İflas İdare memuru Av. Bora Zor’a 12.10.2009 günü tebliğ edilmiş olup, Ankara İflas Müdürlüğü’nün 8.6.2009 gün ve 2006/1 Sayılı yazısından, adı geçenin iflas masasını münferiden temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır. Davalı vekilince İcra ve İflas Kanunu’nun 164/1. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra, 27.10.2009 tarihinde temyiz isteminde bulunulmuştur. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün ve 3/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay’ca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple davalı yanın temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, peşin harcın istenmesi halinde reddine, 17.2.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

-KARŞI OY :

İflasta sıra cetveline itiraz davaları ile ilgili kararların temyiz süresi konusunda İcra ve İflas Kanununda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. İcra ve İflas Kanununda iflas davası ile ilgili kararların tebliğinden itibaren 10 gün içinde (İİK.m.299), konkordatonun bir alacaklı yönünden feshi talebi üzerine verilen kararların tebliğinden (İİK.m.307), tamamen feshi talebi üzerine verilen kararların tefhiminden (İİK.m.308/2) itibaren 10 gün içinde temyiz edilebileceği hükme bağlanmıştır. İcra ve İflas Kanunu’nun 363. maddesinde öngörülen 10 günlük temyiz süresi icra mahkemesi kararlarıyla ilgilidir. İflasta sıra cetveline itiraz davaları ile ilgili kararların temyiz süresinin ne olacağının genel hükümlere göre belirlenmesi gerekir. Bu durumda H.U.M.K.’nun 432. maddesi uyarınca temyiz süresi tebliğ ile başlamalı ve 15 gün olarak kabul edilmelidir. Temyiz süresi 15 gün içinde yapıldığı için temyiz itirazlarının incelenmesi gerektiğinden temyiz isteminin süre yönünden reddine ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: