2004 Sayılı İİK madde 308 KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/247

K. 2000/1351

T. 24.2.2000

• KONKORDATONUN TASDİKİ ( Tasdik İçin Kanunun Varlığını Aradığı Şartlardan Biri de Borçlunun Ödemeyi Teklif Ettiği Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )

• BORÇLUNUN ÖDEMEYİ TEKLİF ETTİĞİ MEBLAĞ ( Konkordatonun Tasdiki İçin Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )

• MÜHLET TALEBİ ( Borçlunun Ödemeyi Teklif Ettiği Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )

2004/m.298,308

ÖZET : Konkordatonun tasdiki için kanunun varlığını aradığı şartlardan biri de borçlunun ödemeyi teklif ettiği meblağın, onun mevcudu ile orantılı olmasıdır. Bu şart borçlunun mühlet talebinde bulunurken teklif ettiği ödemeye göre saptanır. Mühlet tarihinde yasal faiz oranı %30 olduğundan bu orana göre anılan şartın gerçekleştiği kabul edilerek borçluya mühlet verilmiş ve konkordato talebi tasdik edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki konkordatonun feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Borçlu Met-Ok A.Ş. 8.5.1995 tarihli mühlet talebine ilişkin dilekçesine ekli ödeme projesinde alacağın %100’ünü altı ay ödemesiz süre sonundan itibaren üç yıl içinde her yıl dört eşit taksitle olmak üzere oniki eşit taksitle yasal faiziyle birlikte ödemeyi taahhüt etmiştir. Mahkemece ödeme projesi kabul edilerek borcun tamamının %30 yasal faiziyle Ödenmesine karar verilmiştir. Yasal faiz oranı 1.1.1998 tarihinden itibaren %50’ye çıkarılmış, borçlu Met-Ok A.Ş alacaklılara %30 faizle ödeme yapması üzerine davacı konkordatonun feshini istemiş, mahkemece bu talep kabul edilmiştir.

Borçlu Met-Ok A.Ş’nin konkordato mühlet talebinde bulunduğu tarihte yasal faiz oranı %30’dur.

Borçlunun konkordato teklifindeki iradesi alacaklılara %30 faizle ödeme yapmaktır. Alacaklılarda İİK.nun 297/1. maddesinde öngörülen çoğunlukla bu teklifi kabul ederek konkordatoya muvafakat etmişlerdir. Bu nedenle konkordato talebinin alacaklılar ve borçlu tarafından %30 faizle ödenmesi konusunda mutabakat sağlandığından sonradan yasal faiz oranının %50’ye yükseltilmesi borçlunun %50 faizle ödeme yapması gerektiği sonucunu doğurmaz.

Diğer taraftan konkordatonun tasdiki için kanunun varlığını aradığı şartlardan biri de borçlunun ödemeyi teklif ettiği meblağın, onun mevcudu ile orantılı olmasıdır. Bu şart borçlunun mühlet talebinde bulunurken teklif ettiği ödemeye göre saptanacaktır. Mühlet tarihinde yasal faiz oranı %30 olduğundan bu orana göre anılan şartın gerçekleştiği kabul edilerek borçluya mühlet verilmiş ve konkordato talebi tasdik edilmiştir.

Ayrıca 3095 Sayılı Kanunun o tarihte yürürlükte bulunan 1. maddesi Bakanlar Kuruluna faiz oranını artırma yetkisi verdiği gibi azaltma yetkisi de vermektedir. Şayet yasal faiz oranında indirime gidilmiş olsaydı borçlunun bu indirimden faydalandırılması mümkün olmayacaktı.

Mahkemece bu yönler gözetilerek konkordatonun feshi talebinin reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulünde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 24.2.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: