2004 Sayılı İİK madde 304 KONKORDATONUN NETİCELENMİYEN TAKİPLER ÜZERİNE TESİRİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/17059

K. 2005/21568

T. 8.11.2005

• KONKORDATO TASDİK KARARININ KESİNLEŞMESİ ( İcra Mahkemesince Şikayetin Bu Çerçevede Değerlendirilip Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği )

• TAKİBİN DURDURULMASI KARARI ( İİK’nun 304. Maddesinde Öngörülen Hacizlerin Düşmesi İçin Doğuracağı Kesin Sonuç Bakımından Konkordato Tasdik Kararının Kesinleşmesi Gereği )

2004/m.287,289,304

ÖZET : İİK’ nun 304. maddesinde öngörülen hacizlerin düşmesi için “doğuracağı kesin sonuç bakımından konkordato tasdik kararının kesinleşmesi gerekir. İcra mahkemesince şikayetin bu çerçevede değerlendirilip takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Somut olayda uygulanması gerekli İİK’ nun ( değişiklikten önceki ) 289. maddesinde “rehinli alacaklar müstesna olmak üzere, mühlet içinde borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur”, aynı yasanın 287/son maddesinde ise “…borçluya karşı başlatılan takiplerin konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem için durdurulmasına ve borçluya karşı yeni takip yapılamayacağına karar verilemez” düzenlemeleri yer almaktadır. Uyuşmazlığa konu olayda takip 15.05.2001 tarihinde başlamış, bu tarihten sonra 12.06.2001 tarihinde 2 ay müddetle konkordato mehli alınmıştır. Her ne kadar bu mühletin bitmesinden sonra 30.10.2002 tarihinde şikayetçilere ödeme emri gönderilmek sureti ile takibe devam olunmuş ise de, bu icra işleminden önce 06.03.2002 tarihinde Adana Asliye Ticaret Mahkemesince konkordato mehli dosyasının tasdikine karar verilip işin esası sonuçlandırılmıştır.

Bu durumda, borçlular hakkında konkordatoya tabi borçlar için artık konkordato koşullarına göre takip yapılması mümkün olduğundan, anılan borçlar için cebri icra işlemleri yapılamaz. Cebri icra yolu ile yapılan takibin durması için konkordatonun tasdikinin kesinleşmesine gerek yoktur. Aksinin kabulü konkordato kurumunu işlemez hale getirebileceği gibi, diğer alacaklılar yönünden de aleyhlerine sonuç doğurur.

Ancak İİK’ nun 304. maddesinde öngörülen hacizlerin düşmesi için “doğuracağı kesin sonuç bakımından konkordato tasdik kararının kesinleşmesi gerekir. İcra mahkemesince şikayetin bu çerçevede değerlendirilip takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 8.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: