2004 Sayılı İİK madde 303 KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1995/13453

K. 1995/12447

T. 28.9.1995

• KONKORDATONUN TASDİKİ ( Tüm Alacaklılar İçin Zorunlu Hale Gelmesi )

• KONKORDATO TASDİKİNİN KESİNLEŞMESİ ( Cebri İcra Yoluyla Yapılan Takibe Etkisi )

• KONKORDATO TASDİK KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Düşüreceği Hacizler )

• CEBRİ İCRA TAKİBİNİN DURMASI ( Konkordatonun Tasdikiyle )

2004/m.287,303,304

ÖZET : Tasdik edilen konkordato bütün alacaklılar için zorunlu hale gelir. Cebri icra yolu ile yapılan takibin durması için konkordatonun tasdikinin kesinleşmesine gerek yoktur. Ancak İİK.m.304`te öngörülen hacizlerin düşmesi için konkordato tasdik kararının kesinleşmesi gerekir.

DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 28.8.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 287/son maddesine göre konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içersinde başlamış olan takiplerin durdurulmasına karar verilemez ise de, uyuşmazlığa konu olayda mühletin bitmesinden sonra ilgili Ticaret Mahkemesinde inceleme yapılarak 16.12.1994 tarihinde konkordatonun tasdikine karar verilerek işin esası sonuçlandırılmıştır. Bu durumda borçlular hakkında konkordatoya tabi borçlar için artık konkordato koşullarına göre takip yapılması mümkün olduğundan anılan borçlar işin cebri icra kapsamında olan satış veya muhafaza işlemleri yapılamaz. İİK.nun 303. maddesi gereğince de tasdik edilen konkordato bütün alacaklılar için zorunlu hale gelmiştir. Cebri icra yolu ile yapılan takibin durması için konkordatonun tasdikinin kesinleşmesine gerek yoktur. Aksinin kabulü konkordato kurumunu işlemez hale getirebileceği gibi, diğer alacaklılar yönünden de aleyhlerine sonuç doğurur. Ancak İİK.nun 304. maddesinde öngörülen hacizlerin düşmesi için -doğuracağı kesin sonuç bakımından- konkordato tasdik kararının kesinleşmesi gerekir.

Mercice uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilip takibin durdurulması hususundaki icra müdürlüğü kararı sonucu itibarı ile doğru olduğundan şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: