2004 Sayılı İİK madde 311 HİLELİ İFLAS HALLERİ

2004 Sayılı İİK Madde 311

HİLELİ İFLAS HALLERİ

MADDE 311 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.129) İflâsından evvel veya sonra alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle ve hususiyle aşağıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılır :

1. Alacaklıların müşterek rehini makamında olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, gizler veya tahrip ederse;

2. Alacaklıların zararına olarak hakikata aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar ederse;

3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa;

4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa; Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 311 HİLELİ İFLAS HALLERİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1956/6889

K. 1957/7066

T. 3.12.1957

• TAKSİRATLI ve HİLELİ İFLAS ( Niteliği Belirleme Yetkisinin Ceza Mahkemesine Ait Oluşu )

• İFLASIN NİTELİĞİ ( Ticaret Mahkemesinin Belirleme Yetkisinin Olmaması )

2004/m.311

ÖZET : Bir iflasın taksiratlı ya da hileli olduğuna karar verme yetkisi, ceza mahkemesinindir. İflasa karar veren ticaret mahkemesi, bu konuda yetkili değildir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 309 ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ

2004 Sayılı İİK Madde 309

ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ 

MADDE 309 – İflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklif ederse iflâs idaresi mütaleasile beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir.

294 den 299 uncu ve 302 den 308 inciye kadar olan maddeler burada da tatbik olunur. Komisere ait vazifeler iflâs idaresi tarafından yapılır.

(Değişik 3. fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.83) Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir.

(Değişik 4. fıkra: 3222 -6.6.1985 / m.37) Konkordato üzerine verilen karar iflâs idaresine bildirilir.

Konkondatonun tasdikı halinde idare iflâsa hükmeden mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister.

2004 Sayılı İİK madde 309 ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/1854

K. 1999/2062

T. 25.3.1999

• İFLAS İÇİ KONKORDATO ( Tasdik Halinde İflasın Kendiliğinden Ortadan Kalkmaması )

• KONKORDATO ( İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Halinde İflasın Kendiliğinden Ortadan Kalkmaması )

• FAİZ ORANLARI ( İflas ve Konkordato Sırasında Uygulanacak Faiz Oranlarının Belirlenmesi )

2004/m.196,309

ÖZET : İflas içi konkordatonun kesinleşmesi üzerine Ticaret Mahkemesi’nin durumu iflas idaresine bildirmesi, iflas idaresinin de iflasa karar veren mahkemeden iflasın kaldırılmasını istemesi gerekir. İflas içi konkordatonun tasdiki kararı ile iflas kendiliğinden kalkmaz, bu yönde mahkeme kararı gerekir. Somut olayda, davalı şirketin iflas içi konkordato talebi kabul edilmişse de iflasın kaldırılmasına ilişkin bir karar verilmemiştir. İflas hali devam ettiğinden tekrar iflasa karar verilemez. Ayrıca davacı alacaklının alacak miktarı hesaplanırken iflas tarihinden, İİK 196. maddesinde değişiklik yapan 3494 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 25.11.1988 tarihine kadar faiz hesaplanmaması ve konkordatonun tasdik edildiği tarihten sonraki faiz hesabının da konkordato şartlarına göre yapılması gerekir. Bu ilkeler gözetilmeden davalı şirketin iflasına karar verilmesi hatalıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 308 KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

2004 Sayılı İİK Madde 308

KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

MADDE 308 – Her alacaklı sui niyetle muallel bulunan bir konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden istiyebilir.

299, 300 ve 301 inci maddelerin hükümleri bu halde de caridir.

2004 Sayılı İİK madde 308 KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/247

K. 2000/1351

T. 24.2.2000

• KONKORDATONUN TASDİKİ ( Tasdik İçin Kanunun Varlığını Aradığı Şartlardan Biri de Borçlunun Ödemeyi Teklif Ettiği Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )

• BORÇLUNUN ÖDEMEYİ TEKLİF ETTİĞİ MEBLAĞ ( Konkordatonun Tasdiki İçin Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )

• MÜHLET TALEBİ ( Borçlunun Ödemeyi Teklif Ettiği Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )

2004/m.298,308

ÖZET : Konkordatonun tasdiki için kanunun varlığını aradığı şartlardan biri de borçlunun ödemeyi teklif ettiği meblağın, onun mevcudu ile orantılı olmasıdır. Bu şart borçlunun mühlet talebinde bulunurken teklif ettiği ödemeye göre saptanır. Mühlet tarihinde yasal faiz oranı %30 olduğundan bu orana göre anılan şartın gerçekleştiği kabul edilerek borçluya mühlet verilmiş ve konkordato talebi tasdik edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 308 KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/12369

K. 2010/1591

T. 17.2.2010

• TEMYİZ SÜRESİ (Kayıt Kabul Davası – 10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu/Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)

• KAYIT KABUL DAVASI (10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu – Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)

2004/m.164/1,299,307,308

1.6.1990 gün ve 3/4 S. YİBK

ÖZET : Davalı vekilince İcra ve İflas Kanunu’nun 164/1. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra, temyiz isteminde bulunulmuştur. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün ve 3/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay’ca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 307 KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRACAATİLE ONUN HAKKINDA FESHİ

2004 Sayılı İİK Madde 307

KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRACAATİLE ONUN HAKKINDA FESHİ

MADDE 307 – Kendisine karşı konkordato şartları ifa edilmiyen her alacaklı konkordato mucibince iktisap etmiş olduğu yeni hakları muhafaza etmekle beraber konkordatoyu tasdik eden mahkemeye müracaatla kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

(Değişik 2. fıkra: 5311 – 2.3.2005 / m.19 – Yürürlük m.30) Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi (*) kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

2004 Sayılı İİK madde 307 KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRACAATİLE ONUN HAKKINDA FESHİ

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/12369

K. 2010/1591

T. 17.2.2010

• TEMYİZ SÜRESİ (Kayıt Kabul Davası – 10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu/Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)

• KAYIT KABUL DAVASI (10 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğu – Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği)

2004/m.164/1,299,307,308

1.6.1990 gün ve 3/4 S. YİBK

ÖZET : Davalı vekilince İcra ve İflas Kanunu’nun 164/1. maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre geçirildikten sonra, temyiz isteminde bulunulmuştur. Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün ve 3/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Yargıtay’ca da bu yolda karar verilebileceğinden, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 307 KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRACAATİLE ONUN HAKKINDA FESHİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1971/863

K. 1973/818

T. 24.10.1973

• KONKORDATONUN FESHİ ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )

• ZAMANAŞIMI ( Konkordatonun Feshi İçin Sözkonusu Olan )

818/m.125

2004/m.303,293,307

ÖZET : Konkordatonun feshi talebi on yıllık zamanaşımına tabidir. Müddetin hesabında başlangıç tarihi olarak, konkordatonun tasdiki tarihini değil, BK`nin 128. maddesi uyarınca, alacağının muaceliyet kespettiği tarihi, yani borcun ödenmesi için kararlaştırılan son vade tarihini esas almak gerekir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: