2004 Sayılı İİK madde 302 İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

2004 Sayılı İİK madde 302

İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

(Değişik: 3222 – 6.6.1985 / m.36) Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan alacaklılara dava açmak için konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde tefhim, aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere (Değişik ibare: 4949 – 17.7.2003 / m.81) “on” günlük bir müddet tayin eder. Bu müddet içerisinde dava açmayanların hakları düşer. (Değişik 2. cümle: 5092 – 12.2.2004 / m.6) Bu müddet içerisinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakları düşer. (Ek cümle: 4949 – 17.7.2003 / m.81) İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilama bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır.

2004 Sayılı İİK madde 302 İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

2004 Sayılı İİK madde 302

Yargıtay Y2.HD 25.4.1994 E.1994 /2298 K.1994/2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 1994/2298

K. 1994/4222

T. 25.4.1994

• TENKİS ( Muvazaa Davasına Murisin Katılmamış Olması Sebebiyle )

• MUVAZAA DAVASI ( Murisin Katılmamış Olduğu )

• SAKLI PAYLARI ZEDELEYEN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Muvazaalı İşlem )

2004/m.69,89,97,228,302

1086/m.567

743/m.502

ÖZET : Hiç kimse kendi yararına olan bir davayı açmaya zorlanamaz. Murisin muvazaa davasına katılmamış olması, saklı payları zedeleyen bir işlem olarak değerlendirilemez. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 301 KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ

2004 Sayılı İİK madde 301

KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ

(Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.127) (Değişik 1. fıkra: 4949 – 17.7.2003 / m.80) Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, borçlu iflasa tabi kişilerden olmasa bile, alacaklılardan sirinin 300 üncü maddeye göre yapılccak ilanda itibaren on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine borçlunun derhal iflasına karar verilir.

Konkordatonun tasdikını reddeden mahkeme, teminat aramaksızın borçlunun bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Bu karar masrafı avans olarak yatıran herhangi bir alacaklının talebiyle tatbik olunur. Yukarıdaki fıkraya göre açılan iflâs davası 264 üncü madde gereğince ihtiyati haczi tamamlıyan merasimdendir.

2004 Sayılı İİK madde 301 KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ

2004 Sayılı İİK madde 301

Yargıtay YHGK 7.5.1976 E. 1975/12-63 K. 1976 2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/12-63

K. 1976/2052

T. 7.5.1976

• İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )

• SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )

2004/m.301,177,290,298,300,308

ÖZET : İcra – İflas Kanunu`nun 301. maddesi hükmünce, “Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı Yasa`nın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 300 TASDİKIN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 300

 

 

TASDİKIN İLANI

(Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.126) (Değişik 1. fıkra: 3222 – 6.6.1985 / m.35) Hüküm kesinleşince (Değişik ibare: 4949 – 17.7.2003 / m.79) “mühlet kararının yayımlandığı gazetede” ilân edilir; icra dairesi ile tapu dairesine, mahalli ticaret odalarına sanayi odalarına ve borsalara ve borçlunun sıfatına göre evvelce ihbar edilmiş ise ticaret sicili memurluğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur.

İlândan itibaren 287 nci maddeye göre verilen mühletin hükümleri biter.

2004 Sayılı İİK madde 300 TASDİKIN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 300

Yargıtay YHGK 7.5.1976 E.1975/12-63 K. 1976 2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/12-63

K. 1976/2052

T. 7.5.1976

• İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )

• SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )

2004/m.301,177,290,298,300,308

ÖZET : İcra – İflas Kanunu`nun 301. maddesi hükmünce, “Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı Yasa`nın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: