2004 Sayılı İİK madde 298 KONKORDATONUN TASDİKİ

2004 Sayılı İİK madde 298

Yargıtay Y12.HD 21.3.1970 E.1970/1783 K. 1970/3007 İçtihat

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1970/1783

K. 1970/3007

T. 21.3.1970

• KONKORDATOYU TEMİNAT KARŞILIĞI KABUL ETME ( Sonradan Vazgeçme )

• KONKORDATODA TEMİNATTAN VAZGEÇME ŞARTLARI

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( Şartları )

2004/m.298

ÖZET : Konkordatoya iltihak, alacaklılar toplantısı tutanağının tanzim ve imza tarihinden itibaren on gün içinde vuku bulmuşsa kabul olunur. Fakat, teminattan vazgeçme hususunda İcra ve İflas Yasası`nda böyle bir süre kabul edildiğini gösterir bir hüküm yoktur. Konkordatoyu teminat karşılığında kabul etmiş olan alacaklıların, sonradan teminat şartından vazgeçmeleri mümkündür. Yeter ki, bu vazgeçme, açık ve şartsız bir irade beyanında vuku bulmuş olsun. Vazgeçmenin, mutlaka notere tasdik ettirilecek bir belgeye dayatılması da icap etmez. Konkordatoyu tasdik etmek görevini haiz ticaret mahkemesi, tetkikatı sonunda şartların tahakkuk etmediği, gerekli teminatın gösterilmediği veya yeterli olmadığı neticesine varırsa, bu kararında delilleri ve nedenleriyle birlikte açıkça göstermek ve tartışmak zorundadır.

DAVA VE KARAR : Temyiz olunan hükümde ; “Konkordato projesine ticaret defterlerinin vaziyetini gösterir bir cetvel eklenmediği… borçlu vekilinin tetkik merciine verdiği dilekçelerde müvekkilinin mevcudu 429.611 lira ve borcu 678.134 lira olup, ayrıca 198 bin liraya ipotekli bir gayri menkulü bulunduğu bildirildiği halde, komiser raporunda aktif 454.465.56 lira, pasif 718.984,21 lira olarak tespit edildiği ve bu suretle raporla proje arasında fark bulunduğu” kaybedilmekle yetinilip, borçlunun, alacaklıların zararına olarak, doğruluk haricinde yahut büyük bir hiffetle ne gibi muameleler yaptığı, teklif ettiği para, servetiyle mütenasip değilse, bunun nedenleri, alacak miktarı ve alacaklılar adedi bakımından konkordato nispeti ilh…. üzerinde durulup konkordatonun tasdik edilmemesini mucip 298`inci maddenin 1 ve 2`nci fıkralarında açıklanan sebepler varlığı ve mevcutsa maddi ve hukuki müstenidatı gösterilmeyerek, “konkordato hükmünün ifası ve kendilerinin ihbar etmiş olan imtiyazlı alacaklıların bütün alacaklarının tasviyesi için kafi teminat verilip verilmediği” noktası üzerinde durulmuş, kesin mehile rağmen, borçlunun mahkemece kabul edilebilecek teminatı vermediği gerekçesiyle ve gereği gibi tahkik ve hükümde izah olunmayan, yukarıda işaretlenen diğer sebeplere de değinilmek suretiyle konkordatonun tasdiki isteği reddedilmiştir. Konkordatonun kabulü için, borçlunun durumu, hesaplarının hali, işlerindeki doğruluk derecesi, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepler göz önünde tutularak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastından ari ve borçlunun mevcudu ile mütenasip ve en az yüzde elliyi ödemeye yeterli bulunması lazımdır. Bu şartları haiz konkordato, alacakların üçte ikisine malik ve alacaklıların üçte ikisine baliğ bir ekseriyet tarafından, alacaklılar toplantası tutanağının olumlu şekilde imzalanması veya bu tarihten itibaren on günlük müddet içinde iltihak olunması halinde kabul edilmiş sayılır. Konkordatoyu tasdik etmek görevini haiz ticaret mahkemesi, tetkikatı sonunda yukarıda yazılı şartların tahakkuk etmediği, gerekli teminatın gösterilmediği veya yeterli olmadığı neticesine varırsa, bu kararında delilleri ve nedenleriyle birlikte açıkça göstermek ve tartışmak zorundadır.

Konkordatoya iltihak, alacaklılar toplantısı tutanağının tanzim ve imza tarihinden itibaren on gün içinde vuku bulmuşsa kabul olunur. Fakat, teminattan vazgeçme hususunda İcra ve İflas Yasası`nda böyle bir süre kabul edildiğini gösterir bir hüküm yoktur. Konkordatoyu teminat karşılığında kabul etmiş olan alacaklıların, sonradan teminat şartından vazgeçmeleri mümkündür. Yeter ki, bu vazgeçme, açık ve şartsız bir irade beyanında vuku bulmuş olsun. Vazgeçmenin, mutlaka notere tasdik ettirilecek bir belgeye dayatılması da icap etmez.

Alacaklılardan bir kısmı, alacaklılar toplantısı tutanağına geçirilen beyanlarıyla, diğer bir kısmı da sonradan verdikleri dilekçelerle teminat şartından vazgeçmiş ve bunların yekunu, konkordatoya dahil alacaklıların mecmuuna baliğ olmuştur. Vazgeçme beyanını havi belgelerin, duruşmanın bu sebeple talik olunduğu oturumda ibraz ve tevdi edilmeleri yeterli olup, oturum gününden evvel ibrazı lüzumuna mütedair ara kararı hükmünün yerine getirilmediğinden bahisle kaale alınmaması, usule ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Konkordatoya dahil bilumum alacaklılar, teminat şartından vazgeçmiş oldukları halde, muayyen süre içinde mahkemece takdir olunan teminat gösterilmediğinden bahisle ve tasdike ve mani diğer sebepler ve müstenidatı açıklanmadan onama isteğinin reddedilmesinde isabet yoktur. Tasdike mani diğer sebepler üzerine durularak, gereği gibi araştırılıp karar yerinde tartışılması lazımdır. Hükmün bu nedenlerle, İİK`nin 366 ve HUMK`nin 428`inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.3.1970 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: