2004 Sayılı İİK madde 297 KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN LAZIMGELEN EKSERİYET

2004 Sayılı İİK madde 297

Yargıtay Y12.HD 1.2.1965 E.1965 /1154 K. 1965/1511 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1965/1154

K. 1965/1511

T. 1.2.1965

• KONKORDATO ÇOĞUNLUĞUNUN TESBİTİ ( İlama Bağlı Alacak )

• İLAMA BAĞLI ALACAK ( Konkordato Çoğunluğunu Tesbiti )

• İLAMIN KESİNLEŞMEMESİ ( Konkordato Çoğunluğunu Tesbiti )

1086/m.443

2004/m.297

ÖZET : İlama bağlı bir alacak, söz konusu ilam kesinleşmemiş olsa bile, konkordato çoğunluğunun ( nisabının ) tesbitinde göz önünde tutulur.

DAVA : Şikayetçi Ç. Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. ile diğer taraf M. Kollektif Şirketine müteallik olmak üzere, Bursa İcra İşleri Tetkik Mercii`nden verilen 22.10.1964 tarih ve 895-792 sayılı kararın müddeti içinde temyizen tetkiki, şikayetçi tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 1.2.1965 tarihinde gönderilmiş olmakla, okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacak, İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi`nin 13.3.1964 tarihli 70 sayılı ilamına istinat ettirilmiştir. H.U.M. Kanunu`nun 443`üncü maddesinde belirtildiği gibi, gayri menkule ve buna müteallik ayni haklara, aile ve şahsın hususuna müteallik hükümler müstesna, diğer hükümler kesinleşmeden dahi icra olunabilir. Böyle bir hükmün temyiz edilmesi icrayı durdurmaz. Bu hüküm göz önünde tutularak, ilama merbut alacağın konkordato nisabını tespit ederken hesaba katılması gerekir. Aksine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden, merci kararının, İ.İ.Kanunu`nun 366`ncı ve H.U.M. Kanunu`nun 428`inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.2.1965 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: