2004 Sayılı İİK madde 296 KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

2004 Sayılı İİK madde 296

Yargıtay Y12.HD 26.12.1988 E.1988/2954 K. 1988/16049 İçtihat

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1988/2954
K. 1988/16049
T. 26.12.1988
• KONKORDATONUN TASDİK YA DA REDDİ (Mahkemenin Görevli Olması – Merciin Karar Veremeyeceği)
• GÖREV (Konkordatonun Tasdik Ya Da Reddi)
• MERCİİN KARAR VEREMEYECEĞİ İŞLER (Konkordatonun Tasdik Ya Da Reddi)
2004/m.296,298

ÖZET : Konkordato tasdik ya da bu konudaki isteğin reddi görevi iik. 298. Madde uyarınca mahkemeye aittir. Merciin konkortado isteğinin reddine karar vermesi isabetsizdir.

DAVA : Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkiki A.B. vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 14.3.1988 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçluya verilen Konkordato süreleri geçmiştir. Dosyanın İİK. 296. maddesi hükmü uyarınca, bütün teferruatı ile birlikte komiserin gerekçeli raporu da ekli olmak üzere, mahkemeye gönderilmesi icap eder. konkordato tasdik ya da bu konudaki isteğin reddi görevi İİK.nun 298. maddesi uyarınca mahkemeye ait bulunduğu halde merciin konkordato isteğinin reddine karar vermesi isabetsizdir.

SONUÇ : Açıklanan durum karşısında borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.12.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: