2004 Sayılı İİK madde 299 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

2004 Sayılı İİK madde 299

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.;Değişik madde: 02/03/2005-5311 S.K./18.mad)

Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

2004 Sayılı İİK madde 299 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

2004 Sayılı İİK madde 299

Yargıtay Y12.HD 4.3.1976 E. 1976/1679 K. 1976/2261 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/1679

K. 1976/2261

T. 4.3.1976

• KOMANDİTE ORTAK ( Şirketi Temsil Etmesi-Üçüncü Kişilerin Kendilerine Şahsen Müracaat Edebilmeleri )

• KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ ( Komandite Ortaklar Tarafından Yapılacağı )

• MÜDEBBİR BİR TACİR GİBİ HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Komandite Ortakların )

• SINIRSIZ SORUMLULUK ( Komandite Ortağın Sorumluluğu )

6762/m.243,244

2004/m.294,297,298,299

ÖZET : Sınırsız sorumlu komandite ortaklar şirketi temsil ederler ve sorumlulukları sınırsız olduğundan, üçüncü kişilerin kendilerine şahsen başvurma hakları vardır. Bunlar şirketi yönetirken tedbirli bir tacir gibi hareket etmek zorundadırlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 298 KONKORDATONUN TASDİKİ

2004 Sayılı İİK madde 298

KONKORDATONUN TASDİKİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./77. md.)

Yukarıdaki hükümler dairesinde yapılan konkordato teklifinin tasdiki aşağıdaki şartların tahakkukuna bağlıdır:

1- Teklif edilen meblağın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (Mahkeme borçluya intikal edebilecek malları da dikkate alabilir.).

2- Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, paraya çevirme halinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, iflas yoluyla tasfiye halinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının öngörülmesi. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 298 KONKORDATONUN TASDİKİ

2004 Sayılı İİK madde 298

Yargıtay Y12.HD 21.3.1970 E.1970/1783 K. 1970/3007 İçtihat

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1970/1783

K. 1970/3007

T. 21.3.1970

• KONKORDATOYU TEMİNAT KARŞILIĞI KABUL ETME ( Sonradan Vazgeçme )

• KONKORDATODA TEMİNATTAN VAZGEÇME ŞARTLARI

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( Şartları )

2004/m.298

ÖZET : Konkordatoya iltihak, alacaklılar toplantısı tutanağının tanzim ve imza tarihinden itibaren on gün içinde vuku bulmuşsa kabul olunur. Fakat, teminattan vazgeçme hususunda İcra ve İflas Yasası`nda böyle bir süre kabul edildiğini gösterir bir hüküm yoktur. Konkordatoyu teminat karşılığında kabul etmiş olan alacaklıların, sonradan teminat şartından vazgeçmeleri mümkündür. Yeter ki, bu vazgeçme, açık ve şartsız bir irade beyanında vuku bulmuş olsun. Vazgeçmenin, mutlaka notere tasdik ettirilecek bir belgeye dayatılması da icap etmez. Konkordatoyu tasdik etmek görevini haiz ticaret mahkemesi, tetkikatı sonunda şartların tahakkuk etmediği, gerekli teminatın gösterilmediği veya yeterli olmadığı neticesine varırsa, bu kararında delilleri ve nedenleriyle birlikte açıkça göstermek ve tartışmak zorundadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 297 KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN LAZIMGELEN EKSERİYET

2004 Sayılı İİK madde 297

KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN LAZIMGELEN EKSERİYET:

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./76. md.) Konkordato, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

İmtiyazlı alacaklılarla borçlunun karısı, kocası ve ana, baba ve evladı ne alacak ve ne de alacaklı ekseriyetini teşkilde hesaba katılmazlar.

Rehinle temin edilmiş alacaklar komiser tarafından takdir edilen kıymet neticesinde teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.

Nizalı veya taliki şarta bağlı veyahut muayyen olmıyan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne nispette katılacağına icra mahkemesi karar verir. Şu kadar ki bu iddialar hakkında ilerde mahkemece verilecek hükümler mahfuzdur.

2004 Sayılı İİK madde 297 KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN LAZIMGELEN EKSERİYET

2004 Sayılı İİK madde 297

Yargıtay Y12.HD 1.2.1965 E.1965 /1154 K. 1965/1511 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1965/1154

K. 1965/1511

T. 1.2.1965

• KONKORDATO ÇOĞUNLUĞUNUN TESBİTİ ( İlama Bağlı Alacak )

• İLAMA BAĞLI ALACAK ( Konkordato Çoğunluğunu Tesbiti )

• İLAMIN KESİNLEŞMEMESİ ( Konkordato Çoğunluğunu Tesbiti )

1086/m.443

2004/m.297

ÖZET : İlama bağlı bir alacak, söz konusu ilam kesinleşmemiş olsa bile, konkordato çoğunluğunun ( nisabının ) tesbitinde göz önünde tutulur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 296 KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

2004 Sayılı İİK madde 296

KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./75. md.)

Toplanmayı takip eden on gün bittikten sonra komiser konkordatoya ilişkin bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden olmuşsa bunları da dikkate alarak, konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili icra mahkemesine bildirir.

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her halde mühlet içinde kısa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilan edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için duruşmada bulunabilecekleri de ilana yazılır.

2004 Sayılı İİK madde 296 KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

2004 Sayılı İİK madde 296

Yargıtay Y12.HD 26.12.1988 E.1988/2954 K. 1988/16049 İçtihat

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1988/2954
K. 1988/16049
T. 26.12.1988
• KONKORDATONUN TASDİK YA DA REDDİ (Mahkemenin Görevli Olması – Merciin Karar Veremeyeceği)
• GÖREV (Konkordatonun Tasdik Ya Da Reddi)
• MERCİİN KARAR VEREMEYECEĞİ İŞLER (Konkordatonun Tasdik Ya Da Reddi)
2004/m.296,298

ÖZET : Konkordato tasdik ya da bu konudaki isteğin reddi görevi iik. 298. Madde uyarınca mahkemeye aittir. Merciin konkortado isteğinin reddine karar vermesi isabetsizdir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: