2004 Sayılı İİK madde 289 MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 289

Yargıtay Y12.HD 20.9.1976 E. 1976/6994 K. 1970/9183 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/6994

K. 1970/9183

T. 20.9.1976

• KONKORDATO ( Borçluya Karşı Takip Yapma Yasağı )

• BORÇLUYA TAKİP YAPMA YASAĞI ( Konkordato )

2004/m.289,366

ÖZET : Konkordato isteyen borçluya karşı takip yapma yasağı, ancak dört aylık süre ile sınırlıdır. Bu süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesabında göz önüne alınmaz.

DAVA : Merci kararı, borçlu tarafından temyiz olunması üzerine, bu işle ilgili dosya, mahallinden daireye 9.7.1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İİK`nin 289. maddesinde yazılı olduğu veçhile, rehinli alacaklar ayrık olmak üzere, mEhlet içinde borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış olan takipler durur. Bir takip muamelesiyle kesilebilen zamanaşımı veya hak düşüren müddetler cereyan etmez. Şu halde, konununun bu madde hükmü açısından incelenip saptanması gerekir. Yine bu yasa`nın 387. maddesiyle konkordato mühleti olarak iki aylık süre verilebilir. Şayet bu süre içerisinde işlem bitirilmemiş ise, konkordato komiserinin teklifi üzerine bu süre iki aya kadar uzatılabilir. Şu halde, konkordato talep eden borçlu hakkındaki takip yasağı, dört aylık süre ile sınırlıdır ve bu da zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesabında nazarı itibare alınamaz. Bunun dışında, konkordatonun mahkemeye intikali veya tasdiki veya reddedilmesi hakkında mahkemece verilecek kararın kesinleşinceye kadar takip yasağı bulunmadığından, zamanaşımı itirazı halledilirken, bu sürenin nazarı itibara alınmasına olanak yoktur. Bu itibarla zamanaşımı itirazının bu hükümlere göre halli gerekirken, yasal dayanağı bulunmayan nedenlerle itirazın reddine karar verilmesi isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde görüldüğünden, temyiz olunan merci kararının, İİK`nin 366, HUMK`nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.9.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: