2004 Sayılı İİK madde 288 MÜHLETİN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 288

Yargıtay Y12.HD 9.5.1988 E.1988/4765 K. 1988/6165 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1988/4765

K. 1988/6165

T. 9.5.1988

• SÜRE ( Konkordato Süresi Kararına İtiraz )

• KONKORDATO SÜRESİ KARARINA İTİRAZ ( Tetkik Merciinin Duruşma Yapma Zorunluluğu )

• TETKİK MERCİİNİN DURUŞMA YAPMA ZORUNLULUĞU ( Konkordato Süresi Kararına İtiraz )

2004/m.288

ÖZET : Borçlunun talebi üzerine verilen konkordato mühletine alacaklılar itiraz ederse, icra tetkik mercii duruşma yaparak tarafları dinlemeli ve ona göre karar vermelidir. Mühlet kararına ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde her alacaklı dilekçe ile itiraz edebilir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ( konkordato isteminde bulunan ) vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 20.4.1988 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR: İİK`nun 288. maddesi hükmüne göre konkordato talebi üzerine verilecek mühlet kararına ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde her alacaklı dilekçe ile itiraz edebilir. Alacaklılar konkordato talebinin kabulü için aranan şartların mevcut bulunmadığını ileri sürerek verilen mehlin kaldırılmasını isteyebilirler. Bu şekilde tetkik merciine bir itiraz yapılması halinde mercice basit yargılama usulü ile duruşma yapılarak alacaklı ve borçlunun dinlenmesi ve gerekli göreceği diğer incelemeleri yapmak suretiyle itiraz hakkında olumsuz bir karar vermesi gerekir. Mercice duruşma yapılmaksızın evrak üzerinde yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 9.5.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: