2004 Sayılı İİK madde 286 KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASI ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 286

KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASI ŞARTLARI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/121 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./68. md.) İcra mahkemesi borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastından ari olup olmadığına göre konkordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

Borçlu, 287 nci madde gereğince mühlet verilmesi hakkındaki merci kararını beş gün içinde masraflarını verip tatbike koydurmazsa verilen mühlet kendiliğinden kalkar.

(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./68. md.) Konkordato talebinin reddine ilişkin kararı, tefhiminden itibaren on gün içinde borçlu veya talep sahibi alacaklı temyiz edebilir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: