2004 Sayılı İİK madde 286 KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASI ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 286

Yargıtay Y12.HD 22.1.1974 E.1973/12679 K.1974/413 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1973/12679

K. 1974/413

T. 22.1.1974

• KONKORDATO ( Şuba Aktif ve Pasivinin Gösterilmesi Zorunluluğu )

• KONKORDATO SÜRESİ VERİLMESİ ( Borçlunun Dürüst Olması )

• TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( Konkordato )

• KONKORDATO PROJESİ ( Dürüst Olması )

2004/m.285,286

ÖZET : Borçlu, konkordato projesinde bilumum mal, alacak ve paraya çevrilebilir haklarını ve zimmetine terettüp eden borçları eksiksiz göstermek mecburiyetindedir. Zira ; alacaklılar ve alacak miktarına göre konkordato nisabını ve mevcudunun, borçlarının en az % 50`sini karşıladığı, ancak bu suretle tespit edilebilir. Alacak ve alacaklı nisabı tahakkuk etmeyen aktifi borçlarının en az % 50`sini karşılamayan veyahut alacaklılarının izrar kastıyla hareket ettiği anlaşılan borçlu, konkordato isteyemez. Alacaklı ve alacak miktarını, mevcudun, borçlarının en az % 50`sini karşılayıp karşılamadığını tespit bakımından, şube aktif ve pasifinin konkordato projesinde gösterilmesi şarttır.

DAVA : Alacaklı V.F. Manifatura Kollektif Şirketi ile borçlu U.L. Konfeksiyon`a müteallik olmak üzere, İstanbul 6. İcra Hakimliği`nden verilen 25.9.1973 tarih ve 2.332-282 sayılı kararın, müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 18.12.1973 tarihinde gönderilmiş olmakla, okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, tetkik merciine, pasif ve aktifini eksiksiz olarak gösterir konkordato projesi ve ayrıca mufassal bir bilanço vermeye mecburdur. Defter tutmaya mecbur kişilerden ise bu evraka ticari defterlerinin durumunu bildirir ayrıca bir cetvel ekler. Bu cetvelde, TTK 66. maddesi hükmünce tutmakla yükümlü olduğu defterlerin cümlesini tutup tutmadığını gösterir. Borçlunun aktifine dahil mal, alacak ve paraya çevrilmesi kabil hakların, pasifinde tahakkuk eden borçlarının en az % 50`sini karşılaması lazımdır. Aksi halde, konkordato mehil isteği reddolunur.

Tetkik merciinin, konkordato mühleti isteğini kabul edebilmesi için, borçlunun durumunu, hesaplarının hallini, işlerindeki doğruluğunu, taahhütlerini yerine getirmesine mani olan sebepleri göz önünde tutarak, projesinin, alacaklıları zarara sokmak maksadından ari ve borçlunun mevcudiyle mütenasip olduğunu, gereği gibi incelemesi lazımdır.

Borçlu, konkordato projesinde bilumum mal, alacak ve paraya çevrilebilir haklarını ve zimmetine terettüp eden borçları eksiksiz göstermek mecburiyetindedir. Zira ; alacaklılar ve alacak miktarına göre konkordato nisabını ve mevcudunun, borçlarının en az % 50`sini karşıladığı, ancak bu suretle tespit edilebilir. Alacak ve alacaklı nisabı tahakkuk etmeyen aktifi borçlarının en az % 50`sini karşılamayan veyahut alacaklılarının izrar kastıyla hareket ettiği anlaşılan borçlu, konkordato isteyemez.

Dava konusu olaya gelince ; muteriz alacaklı, borçlu şirketin Bursa`daki şubelerinin ve bunların aktif ve pasifini projede göstermediğini, H. Cihat`ın 6.000 liralık bonoya merbut alacağını gizlediğini, 380.000 liralık borcunu da 88.000 lira gibi dün bir miktar üzerinden projeye geçirdiğini, bütün bu hareketleri, alacaklıları zarara sokmak ve konkordato nisabını ve diğer şartları temin etmek maksadına matuf olduğunu iddia etmiş bulunmaktadır.

Borçlu, bir kollektif şirket olduğuna göre, şube küşadı, devri veya kapatılması, Ticaret Yasası hükümleri çevresinde cereyan eder.

Alacaklı ve alacak miktarını, mevcudun, borçlarının en az % 50`sini karşılayıp karşılamadığını tespit bakımından, şube aktif ve pasifinin konkordato projesinde gösterilmesi şarttır. Şubeler, kollektif şirket dışında, ayrı bir tüzelkişiliği haiz olduğundan, pasifinin aktifinden fazla oluşu, konkordato nisabını ve diğer şartları olumsuz yönden etkiler. Yukarıda yazılı esaslar göz önünde tutulmadan, diğer şikayet nedenleri usulen incelenip karar yerinde tartışılmadan karar verilmesi isabetsiz, temyiz itirazları yerindedir.

SONUÇ : Merci kararının, İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,22.1.1974 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: