2004 Sayılı İİK madde 285 KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI ADİ KONKORDATO KONKORDATA TALEBİ

2004 Sayılı İİK madde 285

Yargıtay Y12.HD 10.9.1965 E.1965/8923 K. 1965/9212 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1965/8923

K. 1965/9212

T. 10.9.1965

• KABUL EDİLEN KONKORDATO

• KONKORDATO İLANINA KARŞILIK ALACAĞIN BİLDİRİLMEMESİ ( Hukuki Sonuçları )

• SSK PRİM ALACAKLARI ( Kamu Alacağı Niteliğinde Oluşu )

2004/m.303,285,292

ÖZET : Sosyal Sigortalar Kurumu`nun prim alacakları, kamu alacağı niteliğindedir. Bu nedenle kabul edilen konkordato, SSK prim alacakları için zorunlu değildir.

İlan süresi içinde alacağı kaydettirmenin hukuksal sonucu, konkordato görüşmelerine katılmamaktanibarettir. Bunun dışında alacağın sona ermesi sözkonusu değildir.

DAVA : Alacaklı İşçi Sigortaları Kurumu ile borçlu ve halefleri Kol.Şti.`ne müteallik olmak üzere, Salihli İcra İşleri Tetkik Mercii`nden verilen 17.5.1965 tarih ve 964/293-965/101 sayılı kararın müddeti içinde temyizen tetkiki, alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya, mahallinden daireye 20.7.1965 gününde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İİK`nin 285,292 ve ilgili diğer maddelerinde belirtildiği gibi, konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlu, mufassal bir bilanço ile icra tetkik merciine başvurur. Bunda, bütün borçlarını göstermeye mecbur olduğu gibi, defter tutmukla mükellef kişilerden ise defterlerinin durumunu belirten bir cetveli de eklemesi lazımdır. Konkordato komiseri, borçlunun alacaklıları tespit eden yazısı ile yetinmeyerek, ayrıca yapacağı bir ilanla alacaklıları, 20 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder. Borçlu tarafından bildirilmemiş ve 20 günlük ilan müddeti içinde de alacağını beyan etmemiş olan alacaklılar, ilanda tasrih edilmiş olmak şartıyla, konkordato müzakerelerine iştirak etmek hakkını zayi ederler. İlanın ve beyan etmemenin hukuki sonucu bundan ibarettir. Resmi tasfiyede olduğu gibi, hakkın sukut edeceğine ve badema bir iddia bulunulamayacağına dair İİK`de açık veya zımni hiçbir hüküm yoktur. Aynı Kanun`un 303`üncü maddesinde, tasdik edilen konkordatonun, rehin sahibi alacaklıların rehin kıymetine tekabül eden miktardaki alacakları ile devletin amme hukukundan doğan alacakları müstesna olmak üzere, bütün alacaklar için mecburi olduğu yazılıdır. 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu`nun 21`nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise Kurum`un alacaklarının devlet alacağı derecesinde imtiyazlı olduğu esası kabul olunmuştur. Bu maddeler hükümlerinden, İşçi Sigortaları Kurumu`nun prim alacaklarının dahi devletin kamu alacakları gibi imtiyazlı olduğu neticesine varılması tabiidir.

SONUÇ : Hadise, yukarıda yazılı esaslar dahilinde incelenerek, varılacak sonuca göre, ilan müddeti kaydettirilmeyen alacak tamamen sukut edip bir daha talep edilemeyeceğinden bahisle refi itiraz talebinin reddolunması, usul ve kanuna aykırı, temyiz isteği yerinde görüldüğünden, merci kararının, İİK`nin 366 ve HUMK`nin 428`nci maddeleri uyarınca bozulmasına, 10.9.1965 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

One Response to “2004 Sayılı İİK madde 285 KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI ADİ KONKORDATO KONKORDATA TALEBİ”

 1. mehmet salih şahbaz Says:

  ONİKİNCİ BAP: KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
  I. ADİ KONKORDATO
  KONKORDATO TALEBİ:
  (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/120 md.)

  (Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.

  (Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

  (Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) Konkordato talebi üzerine icra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.

  Yetkili icra mahkemesi, iflasa tabi olanlar için 154 üncü maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmıyan borçlunun yerleşim yerindeki icra mahkemesidir.

  Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı takdirde 162 nci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse, bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

  (Mülga fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./103. md.)

  ONİKİNCİ BAP: KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
  I. ADİ KONKORDATO
  KONKORDATO TALEBİ:
  (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/120 md.)

  (Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.

  (Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

  (Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) Konkordato talebi üzerine icra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.

  Yetkili icra mahkemesi, iflasa tabi olanlar için 154 üncü maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmıyan borçlunun yerleşim yerindeki icra mahkemesidir.

  Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı takdirde 162 nci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse, bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

  (Mülga fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./103. md.)

  ONİKİNCİ BAP: KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
  I. ADİ KONKORDATO
  KONKORDATO TALEBİ:
  (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/120 md.)

  (Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.

  (Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

  (Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./67. md.) Konkordato talebi üzerine icra mahkemesi gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.

  Yetkili icra mahkemesi, iflasa tabi olanlar için 154 üncü maddenin 1 inci veya 2 nci fıkrasında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmıyan borçlunun yerleşim yerindeki icra mahkemesidir.

  Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, konkordato mühletinin verilmemesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde takibe uğradığı takdirde 162 nci madde uyarınca göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya konkordato tasdik edilmemişse, bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

  (Mülga fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./103. md.)

  hocam daha evvelcee… size telefonla ulaştım. net cevapınız hayırdı… yukarıda
  konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen her hangi bir borçlu,


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: