2004 Sayılı İİK madde 295 MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 295

MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR:

Konkordatoya muvafakat etmiyen alacaklı müşterek borçlulara ve borçlunun kefillerine ve borcu tekeffül edenlere karşı bütün haklarını muhafaza eder.

Konkordatoya muvafakat etmiş olan alacaklı dahi kendi haklarını yukardaki kimselere ödeme mukabilinde temlik teklif etmek ve onlara toplanmanın günü ile yerinden en aşağı on gün evvel haber vermek şartiyle bu hükümden istifade eder.

Alacaklı müracaat hakkına halel gelmeksizin yukardaki kimselere konkordato müzakeresine iştirak etmek salahiyetini verebilir ve onların kararını kabul taahhüdünde bulunabilir.

2004 Sayılı İİK madde 295 MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 295

Yargıtay YHGK 9.4.1975 E.1972/1235 K. 1975/533 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1972/1235

K. 1975/533

T. 9.4.1975

• KONKORDATO ( Müşterek Borçlu ve Kefillerin Alacaklıya Karşı Sorumluluğu )

• İFLAS ( Konkordatonun Tasdikinden Sonra )

• MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİLLERİN SORUMLULUĞU ( Konkordatoyu Onayan Alacaklıya )

2004/m.295

ÖZET : Müşterek borçluların ve kefillerin, konkordatoyu onayan alacaklıya karşı sorumlulukları, konkordato teklif eden borçlunun borcundan dolayı yapılan ve kabul edilen indirme oranındadır.Dava dışı şirket, yüzde yüz oranında konkordato teklif etmiş, davacı da buna muvafakat etmiş olduğundan, müşterek borçlu ve kefil olan davalının sorumluluğundan bir indirim bahis konusu değildir; alacaklı ona karşı olan bütün haklarını muhafaza etmektedir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 294 ALACAKLILARIN TOPLANMASI

2004 Sayılı İİK madde 294

ALACAKLILARIN TOPLANMASI:

Komiser alacaklılar toplanmasına reislik eder ve borçlunun vaziyeti hakkında bir rapor verir.

Borçlu lazımgelen malümatı vermek üzere toplanmada hazır bulunmağa mecburdur.

Müzakere neticesinde tutulan konkordato zaptı derhal imza olunur. İmzayı mütaakıp on gün içinde vukua gelen iltihaklar kabul olunur.

2004 Sayılı İİK madde 294 ALACAKLILARIN TOPLANMASI

2004 Sayılı İİK madde 294

Yargıtay Y12.HD 4.3.1976 E.1976 /1679 K. 1976/2261 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/1679

K. 1976/2261

T. 4.3.1976

• KOMANDİTE ORTAK ( Şirketi Temsil Etmesi-Üçüncü Kişilerin Kendilerine Şahsen Müracaat Edebilmeleri )

• KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ ( Komandite Ortaklar Tarafından Yapılacağı )

• MÜDEBBİR BİR TACİR GİBİ HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Komandite Ortakların )

• SINIRSIZ SORUMLULUK ( Komandite Ortağın Sorumluluğu )

6762/m.243,244

2004/m.294,297,298,299

ÖZET : Sınırsız sorumlu komandite ortaklar şirketi temsil ederler ve sorumlulukları sınırsız olduğundan, üçüncü kişilerin kendilerine şahsen başvurma hakları vardır. Bunlar şirketi yönetirken tedbirli bir tacir gibi hareket etmek zorundadırlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 293 ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

2004 Sayılı İİK madde 293

ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/124 md.)

Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında beyanda bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve vesikaları üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini aşağıdaki madde gereğince vereceği rapora derceder.

2004 Sayılı İİK madde 293 ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

2004 Sayılı İİK madde 293

Yargıtay YHGK 24.10.1973 E. 1971/863 K.1973/818 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1971/863

K. 1973/818

T. 24.10.1973

• KONKORDATONUN FESHİ ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )

• ZAMANAŞIMI ( Konkordatonun Feshi İçin Sözkonusu Olan )

818/m.125

2004/m.303,293,307

ÖZET : Konkordatonun feshi talebi on yıllık zamanaşımına tabidir. Müddetin hesabında başlangıç tarihi olarak, konkordatonun tasdiki tarihini değil, BK`nin 128. maddesi uyarınca, alacağının muaceliyet kespettiği tarihi, yani borcun ödenmesi için kararlaştırılan son vade tarihini esas almak gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 292 ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ

2004 Sayılı İİK madde 292

ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./74. md.)

Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 291 DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 291

DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./73. md.)

Komiser, tayinini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder. Borçlunun başka yerlerde malları varsa bu muamele o yer icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır tutar; kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 290 MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 290

MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./72. md.)

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, icra mahkemesi bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin katılımı ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, icra mahkemesinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 290 MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 290

Yargıtay YHGK 7.5.1976 E.1975/12-63 K.1976/2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/12-63

K. 1976/2052

T. 7.5.1976

• İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )

• SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )

2004/m.301,177,290,298,300,308

ÖZET : İcra – İflas Kanunu`nun 301. maddesi hükmünce, “Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı Yasa`nın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: