2004 Sayılı İİK madde 279 ACİZDEN DOLAYI BUTLAN

2004 Sayılı İİK madde 279 

YARGITAY 15.HD.2001/5306 E.-2002/1270 K. İçtihat

Borçlu borcuna karşılık,para yerine taşınır veya taşınmaz bir mal vermişse bu mutat(normal)bir ödeme vasıtası sayılmaz ve böyle bir sayışma(mahsuplaşma) takip alacaklısı yönünden geçersizdir.Bir başka ifadeyle; alacaklının icra takibi yaparak, diğer alacaklıların haklarını ihlal etmeden alacağını temin imkanı varken, bu yola gitmeyerek alacağına karşılık borçludan taşınmazı satın alması, İİK.279. maddesi uyarınca mutat dışı bir ödeme şekli olup, iptale tabidir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat ile davalı vekili geldiler. Diğer Davalı A___K____vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kerre dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü: 

– K A R A R – 

Hükme uyulan bozma ilamında; tasarrufun yapıldığı 3.8.1998 tarihinden sonra düzenlenen çeklerdeki alacağın tasarruf tarihinden önce doğup doğmadığının araştırılması gereğine değinilmiştir. 

Söz konusu tarihten önceki 6.7.1998 ve 12.7.1998 tarihli çeklerin tasarruftan önce düzenlendiği anlaşılmakla bu senetlerden doğan alacaklar bakımından tasarrufun iptaline karar verilmesi yerindedir. Çünkü tapu kaydı üzerinde bulunan ipotek ve hacizler dikkate alındığında İİK.nun 278.maddesindeki şartların oluşmadığı anlaşılmakta ise de davalı vekilinin dosyada mevcut 15.10.1998 tarihli cevap dilekçesinde davalı A___K___ve diğer davalı A___z´in kendisine borçlu olduğunu ve takibatta bulunduğunu çeklerin karşılıksız çıkması üzerine borçluyu Savcılığa şikayet ettiğini ve bu aşamada alacağın tahsili amacıyla taşınmazın kendisine satılmış olduğunu beyan etmiştir. Alacaklının icra takibi yaparak varsa diğer alacaklıların haklarını ihlal etmeden alacağını temin imkanı varken bu yola gitmeyerek alacağına karşılık borçludan taşınmazı satın alması İİK.nın 279. maddesi uyarınca mutat dışı bir ödeme şekli olup, iptale tabidir. Bu nedenle tasarruftan önceki tarihli çeklere ilişkin iptal kararına yönelik temyiz itirazları yerinde bulunmamaktadır. Ancak tasarruftan sonra düzenlenen çekler bakımından Yargıtay´ın tashihi karar aşamasında tesis ettiği hükme uyulduğundan, mahkemece sonradan düzenlenen çekler bakımından davacıya mehil verilerek delilleri toplanmalı ve bu çeklerdeki alacağın tasarruftan önce doğduğu ispatlandığı takdirde bu alacaklar bakımından da iptal kararı verilmeli aksi takdirde davanın reddi cihetine gidilmelidir. 

Öte yandan davanın açılmasından sonra tasarrufa konu edilen mal el değiştirdiğinden ve davacı da 25.10.1999 tarihli dilekçesinde davasını bedele dönüştürdüğünden iptal edilecek tasarruflar bakımından İİK.nun 283/I.maddesi uyarınca davanın bedele hasren sonuçlandırılması icab edeceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu hususlar üzerinde durulmadan davanın kabulü doğru görülmemiş, eksik inceleme sonucu verilen kararın bozulması gerekmiştir. 

KARAR : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davalı Ali yararına BOZULMASINA, 250 milyon TL. duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak vekille temsil olunan davalı Ali´ye verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı Ali Kavcar´a geri verilmesine, 20.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 279 :Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemiyen bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebiyle hacizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa yine batıldır:

1 – Borçlunun teminat göstermeği evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler;

2 – Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler;

3 – Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler.

4. (Ek bent: 09/11/1988 – 3494/54 md.) Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.

Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat eylerse iptal davası dinlenmez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: