2004 Sayılı İİK madde 278 İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI

2004 Sayılı İİK madde 278

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2008/362 Esas 2008/2022 Karar İçtihat

Tasarrufun iptali davasında harç ve vekalet ücreti yapılan tasarruf ile alacak miktarından hangisi küçük ise ona göre belirlenecektir.Dava: Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar S____, F____, S____, E____ ve S____ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalı borçlu S____ aleyhine icra takibi yaptıklarını borcu karşılayacak mal bulunamadığını bu nedenle borçlunun bir taşınmazını kayınvalidesi olan davalı F____’ya başka bir taşınmazın 1/3’er hissesini davalılar S____, E____ ve S_____’ye bu davalılarında aynı hisseleri davalı D____’e satışlarına ilişkin tasarrufların iptalini ve taşınmazlar üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasını talep etmiştir. 

Davalı D____ ve öteki davalıların vekili zamanaşımı iddiası ve satışların muvazaalı olmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmişlerdir.

Mahkemece, borçlunun taşınmazlarını alacağın doğduğu kazadan hemen sonra düşük bedellerle satışının alacaklısına zarar verme kastını gösterdiği gerekçesi ile davalı F____’ya yapılan tasarrufun iptaline ve davalılar S____, E____ ve S____’nin tasarrufa konu taşınmazı elden çıkarmış olmaları ve D____’in ise kötüniyetinin ispat edilemediği kabul edilerek bedele dönüşen davada 24.000 YTL.’nin adı geçen davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline karar verilmiş hüküm davacı ve davalılar S____, F____, S____, E____ve S____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nın 277 vd. maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptaline ilişkindir.

1- Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; davalılardan D… hakkında yazılı gerekçelere göre davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan inceleme ve araştırma yeterli değildir. Davalı D____ hakkında yapılan zabıta araştırmasındaki açıklamalardan davalının tasarrufa konu 3 taşınmazı aynı anda satın alabilecek mali güce sahip olduğu anlaşılamamaktadır.

Kaldı ki eşinin de gelir durumu taşınmazların bedelini ödemeye yetecek ölçüde değildir. Bu konularda yapılan araştırma da yeterli değildir.

2- Tasarrufa konu taşınmazların satıldığı 30.07.1997 ile 27.03.2001 tarihlerinde ve sonrasında D____ ve eşinin diğer davalılarla komşu olup olmadıkları, evlerinin yakın olup olmadığı ve buna göre D____’in diğer davalıların mal kaçırma amacını bilebilecek durumda olup olmadığı üzerinde de durulmamıştır.

3- Davalıların temyizine gelince; Davalılar F____, S____ ve E____’un borçlu ile olan tasarruflarının ayrı ayrı yapılmış olmasından dolayı anılan her bir davalının tasarrufa konu taşınmazı elden çıkardıkları tarihte gerçek değer olan 8.000 YTL. bedelden sorumlu tutulmaları gerekirken yazılı olduğu gibi üç taşınmazın toplam değerleri olan 24.000. YTL.’den müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulmaları doğru değildir. Diğer yandan tasarrufun iptali davalarında tarifeye göre hesaplanacak karar ve ilam harcı ile vekalet ücretinin takip konusu alacak miktarı ile tasarruf konusu malın tasarruf tarihindeki gerçek değerlerinden hangisi az ise o değer üzerinden belirlenmesi gerekir. Dava konusu olayda taşınmazların tasarruf tarihindeki gerçek değerleri toplamı alacak miktarından fazladır. Bu durumda harç ve vekalet ücretinin aciz belgesindeki miktar üzerinden hesaplanması gerekirken dava dilekçesinde gösterilen değerin esas alınması ve hesaplamanın bu değer üzerinden yapılması da doğru değildir.

KARAR : Yukarıdaki 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına, 3 nolu bentte yazılı nedenlerle de hükmü temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA ve peşin harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalılara geri verilmesine, 17.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 278 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır.

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.

1. (Değişik bent: 09/11/1988 – 3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartiyle irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: