2004 Sayılı İİK madde 276 KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNURSA

2004 Sayılı İİK madde 276

Yargıtay YHGK 10.2.1984 E.1983/12-1131 K.1984 /101 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1983/12-1131

K. 1984/101

T. 10.2.1984

• ŞİKAYET DAVASI ( İcra Tetkik Merciinde Temyiz Süresinin Tefhimle Tefhim Yoksa Kararın Tebliği İle Başlaması )

• İCRA TETKİK MERCİİNDE TEMYİZ SÜRESİ ( Sürenin Tefhimle Tefhim Yoksa Kararın Tebliği İle Başlaması )

• KİRALAMA ( Kocanın Karısı İle Oturduğu Evi Evlilik Birliği İçin Kiralamış Sayılması )

• BOŞANMA DAVASI AÇIP EVİ TERKEDEN KOCA ( Karısını Zarara Uğratmak Amacıyla Verdiği Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Tahliye Kararı Verilememesi )

• TAHLİYE KARARI ( Boşanma Davası Açıp Evi Terkeden Kocanın Karısını Zarara Uğratmak Amacıyla Verdiği Tahliye Taahhüdüne Dayanılarak Tahliye Kararı Verilememesi

2004/m.16,276,363,365

ÖZET : Koca karısı ile oturduğu evi evlilik birliği için kiralamış sayılır. Boşanma davası açıp evi terkeden kocanın karısını zarara uğratmak amacıyla verdiği tahliye taahüdüne dayanılarak tahliye kararı verilemez. İcra tetkik merciinde temyiz süresi tefhimle, tefhim yoksa, kararın tebliği ile başlar.

DAVA : Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6. İcra Tetkik Merciince davanın reddine dair verilen 13.3.1980 gün ve 1980/403 – 1980/200 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 25.12.1980 gün ve 8633-9325 sayılı ilamı: ( ..Evli olan bir erkek, bir taşınmaz kiralamış ve burada eşi ile birlikte oturmaya başlamış ise, sözleşmede açıkça belirtilmemiş olsa dahi, evin evlilik birliği için kiralanmış olduğunun kabulü gerekir. Medeni Kanunun 151, 152, 153, 154. Mad. ). Koca, eşi aleyhinde boşanma davası açar ve evi terk ederse, evlilik birliğini temsil yetkisini bu durumun devamı süresince de koruyup kullanabileceği düşünülemez. Bu takdirde kadın, evin daimi ihtiyaçları için eşine bağımlı olmaksızın tasarrufta bulunabilir.

Kiracı akit ile müşteki karısı, 17.2.1979 başlangıç tarihli bir senelik kira akti ile mecurda birlikte otururken akit koca boşanma davası açmış ve dava reddedilmiştir. Akit koca 17.12.1979 tarihide mecuru tahliye edeceğine dair taahhütname vermiştir. Mahkeme kararı ile boşanamayan ve evi terk eden akit kocanın taahhütnameyi, kira bağıtından doğan dişisel yükümünden kurtulmak ve karısı müştekiyi zor durumda bırakmak amacı ile verdiği açıktır. Burada İİK.nun 276. maddesinin 4. fıkrası uygulanamaz. Medeni Kanunun 2. maddesi ve işin özelliği gözönnüde tutulmadan şikayetin reddi cihetine gidilmesi uygun değildir. Bu nedenlerle şikayetin reddine ilişkin merciikararına vaki temyiz itirazının kabulü ile kararın bozulması gerekirken onanması yasaya aykırı olduğundan müşteki vekillerinin düzeltme isteklerinin kabulü ile 24.6.1980 tarih, 3415-5491 sayılı onama kararımızın kaldırılmasına ve 13.3.1980 tarihli merci kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASI ) gerektiği gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararının müşteki Gülçin vekili tarafından temyiz olunması üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden gönderilmiş olmakla gereği görüşüldü:

KARAR : Mercii; direnmeye ilişkin 15.10.1981 günlü kararı müşteki vekili Av. Necdet’in vicahında verilmiş, müştekinin diğer vekili Av. Sabri ise 3.11.1981 günü kararı temyiz etmiştir. İİK.nun 363. maddesi hükmüne göre “tetkik merciinin temyiz kabiliyeti olan kararları tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz olunabilir”. Yine aynı Kanun 365. maddesi “Temyiz, kanuni müddeti geçtikten sonra yapılırsa tetkik mercii temyiz talebinin reddine karar verir” hükmünü getirmiştir.

O halde, 3.11.1981 günlü temyiz dilekçesinin kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olup olmadığı konusunda gerekli kararın oluşturulması için dosya İİK.nun 365/1. maddesi uyarınca geri çevrilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, İİK.nun 365/1. maddesi uyarınca bir karar verilmesi için dosyanın mahalline iadesine 10.2.1984 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: