2004 Sayılı İİK madde 273 TAHLİYE VE TESLİM

2004 Sayılı İİK madde 273

Yargıtay Y12.HD 1.11.1983 E.1983/6746 K.1983/8248 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1983/6746

K. 1983/8248

T. 1.11.1983

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira Alacağının Tahsili İçin Genel Haciz Yolu İle Açılan Takibe Karşı İtiraz Edilmesi )

• KİRA ALACAĞI İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZ ( Talep Olmadığı Halde Alacağın Tahsili İle Birlikte Akdin Feshine ve Mecurun Tahliyesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )

• TALEPLE BAĞLILIK KURALI ( Talep Olmadığı Halde Alacağın Tahsili İle Birlikte Akdin Feshine ve Mecurun Tahliyesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )

2004/m.273,274,275

ÖZET : Talep olmadığı halde alacağın tahsili ile birlikte akdin feshine ve mecurun tahliyesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararını müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 30.6.1983 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kira alacağının tahsili için genel haciz yolu ile açılan takipde borçluya 49 örnek ödeme emri tebliğ edilmiştir.

Merci, itirazın kaldırılması isteği ile alacaklının vaki başvurusu üzerine itirazın kaldırılmasına ayrıca ( aktin feshi ile mecurun tahliyesine ) karar vermiştir.

Dosya münderecatına, mevcut delil ve belgelere, karar yerinde gösterilen sebeplere göre itirazın kaldırılması yolundaki karar kısmı usul ve kanuna uygundur.

Ancak, takip talepnamesi ve itirazın kaldırılmasına dair dilekçede yer almadığı halde istek dışına çıkılmak suretiyle ( aktin feshi ve mecurun tahliyesine ) de karar verilmesi isabetsiz olup borçlunun temyiz itirazı sadece bu yönü ile yerindedir.

SONUÇ : Açıklanan gerekçeye göre borçlunun temyiz itirazının kısmen kabulü ile merci kararının kısmen ve tahliyeye hasren İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 1.11.1983 gününde, oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: