2004 Sayılı İİK madde 272 MUKAVELENAME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ TAHLİYE EMRİ VE MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 272

Yargıtay 12.H.D 2000/20543 E, 2001/1220 K İçtihat

Tahliye isteğinin yer almadığı takip talebi alacalıya tahliye açısından hakbahşetmez.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 18.12.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip talepnamesinde alacaklı tahliye isteğine yer vermemiştir. Borçluya örnek 51 ödeme emri tebliği, alacaklıya tahliye açısından bir hak bahşetmeyeceğinden merciin alacaklının tahliyeye ilişkin isteminin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci tahliyeye hasren İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.01.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 272 :(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: