2004 Sayılı İİK madde 284 HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET

2004 Sayılı İİK madde 284

HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/119 md.)

İptal davası hakkı, batıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren beş sene geçmekle düşer.

 

2004 Sayılı İİK madde 284 HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET

2004 Sayılı İİK madde 284

YARGITAY 17.HD. 2008/2841 E.-2008/4334 K. İçtihat

İptali istenen tasarruf tarihi ile, aciz vesikasının düzenlendiği(veya borçlunun iflasının gerçekleştiği)tarih arasında 2 yıldan fazla süre geçmiş olsa dahi, İİK.284. maddesinde düzenlenen 5 yıllık hak düşürücü sürenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve borçlunun alacaklılarına zarar verme kastıyla hareket edip etmediği araştırılmalıdır.Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, borçlu muris M__’nin terekesinin borca batık olması nedeniyle mirasçıları tarafından mirasının reddedildiğini, terekenin tasfiye işlemlerinin halen İzmir Onbirinci İflas Müdürlüğü’nün 2006/1 iflas dosyası ile sürdürüldüğünü, 06.10.2006 tarihli 3. alacaklılar toplantısında müvekkili bankaya tasarrufun iptali davası açması için yetki verildiğini, muris-müflis M___’nin alacaklısından mal kaçırmak amacıyla İzmir K____A___ Mahallesi 956 ada 29 parselde kayıtlı 60/600 arsa paylı bodrum katı dahil 9 katlı binanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. katlarındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu işyerlerinin 1/4 hissesini 30.01.2002 tarihinde düşük bedelle kardeşleri olan davalılara sattığını belirterek devir işleminin iptalini ve cebri icra yetkisi verilmesini talep etmiştir.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 283 İADENİN ŞÜMULÜ

2004 Sayılı İİK madde 283

İADENİN ŞÜMULÜ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/118 md.)

Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, bu davaya konu teşkil eden mal üzerinde cebri icra yolu ile, hakkını almak yetkisini elde eder ve davanın konusu taşınmazsa, davalı üçüncü şahıs üzerindeki kaydın tashihine mahal olmadan o taşınmazın haciz ve satışını istiyebilir.

İptal davası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taallük ediyorsa, bu değerler nispetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (Davacının alacağından fazla olmamak üzere) mahkum edilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 283 İADENİN ŞÜMULÜ

2004 Sayılı İİK madde 283

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/12416, Karar: 2005/16102 İçtihat

İİK m.277 mucibince ikame edilen tasarrufun iptali davasında ihtilaf, taşınmazın aynına ilişkin olmadığından; işbu davada hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için ilamın kesinleşmesi gerekmez.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : HUMK’nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna müteallik ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe infaz edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin talep edilebilmesi için de ilamın kesinleşmesi zorunludur. Somut olayda takibe dayanak yapılan Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.12.2004 tarih ve 2003/293 esas – 2004/630 karar sayılı ilamı İİK.nun 277 ve sonraki maddelerine dayalı tasarruftun iptali davası olup, taşınmazın aynı ihtilaflı değildir. O halde bu ilamda öngörülen avukatlık ücreti ve yargılama giderinin tahsili için ilamın kesinleşmesi koşulu aranmaz. Bu durumda istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 282 İPTAL DAVASINDA DAVALI

2004 Sayılı İİK madde 282

İPTAL DAVASINDA DAVALI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/117 md.)

İcra ve iflas Kanununun 11 inci babındaki iptal davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır. Bunlardan başka, kötü niyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptal davası açılabilir. İptal davası iyi niyetli üçüncü şahısların haklarını ihlal etmez.

2004 Sayılı İİK madde 282 İPTAL DAVASINDA DAVALI

2004 Sayılı İİK madde 282

YARGITAY HGK. 2002/15-495 E.-2002/528 K. İçtihat

İptal davasının görülebilirlik şartlarından biri “alacağın varlığı”, bir diğeri “alacağın aciz vesikasına bağlanmış olmasıdır.” Bu özelliği nedeniyle davalı 3. kişi,alacağın gerçekte hiç olmadığını(muvazzalı olduğunu) iddia ve ispat edebilir ki, bu durumda öncelikle, tasarruf sahibinin borçlu sıfatı çözümlenmeli, eş söyleyişle muvazaanın varlığı yönündeki savunma mahkemece incelenmelidir.(Prof. Dr. Baki Kuru-İcra ve iflas Hukuku, c:4, sh:2506 vd.).Aksi takdirde; Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 281 İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

2004 Sayılı İİK madde 281

İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/116 md.)

Mahkeme, iptal davalarını basit yargılama usulü ile görüp hükme bağlar ve bu davalara mütaallik ihtilafları hal ve şartları gözönünde tutarak serbestçe takdir ve halleder.

Hakim, iptale tabi tasarrufların konusu olan mallar hakkında alacaklının talebi üzerine ihtiyati haciz kararı verebilir. Teminatın lüzum ve miktarı mahkemece takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, davanın elden çıkarılmış mallar yerine kaim olan kıymete taalluku halinde, teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı verilemez. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 281 İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

2004 Sayılı İİK madde 281

YARGITAY HGK. 1987/15-380 E.-1987/872 K. İçtihat

1-İİK.borçlunun iflastan önce yaptığı iptale tabi tasarrufları üç ana başlık(md.278-279-280)altında düzenlemiştir.
2-Bu maddeler ile iptal edilebilecek bütün tasarruflar tahdidi(sınırlı/tek tek belirlenmiş)şekilde tanımlanmış olmayıp, iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yapılarak,hangi tasarrufların iptale tabi olduğu hususu hakimin takdirine bırakmıştır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 280 ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL

2004 Sayılı İİK madde 280

ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/115 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./66. md.) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 280 ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL

2004 Sayılı İİK madde 280

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas: 1997/2820, Karar: 1997/4539 İçtihat

Dava, 6183 sayılı Yasaya dayalı tasarrufun iptali istemidir.

Borçlu şirket ile üçüncü kişinin bir kısım ortaklarının aynı kişiler olduğu ve böylece aralarında organik bağ bulunduğu görülmekle; tasarruf amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak amacıyla yapılmış olduğundan, 6183 Sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca hükümsüzdür.

Diğer davalı Kooperatif ile borçlu şirket arasında taşıma aktine dayalı ilişki olup aralarında alacak-borç münasebeti olduğu belirtiltiğinden, bunların tutmakla yükümlü oldukları tüm ticari defterler ile dayanağı kayıtlar bilirkişi marifetiyle incelenerek temlik tarihinde borçlu şirketin, davalı kooperatifte ne miktar borçlu bulunduğu saptanmalı ve bu miktar dışında kalan bölüm için tasarrufun iptaline karar verilmelidir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: