2004 Sayılı İİK madde 268 İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK

2004 Sayılı İİK madde 268

İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/108 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./64. md.) 261 inci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100 üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. Rehinden önce ihtiyati veya icrai haciz bulunması halinde amme alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez.

İhtiyati haciz masrafları satış tutarından alınır.

İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: