2004 Sayılı İİK madde 267 İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 267

Yargıtay Y6.HD 5.4.2012 E.2012/1505 K. 2012/5405 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1505

K. 2012/5405

T. 5.4.2012

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali – Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Tazminata Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• USULÜ SEBEPLERLE RET ( İtirazın İptali – Dava Esasa İlişkin Sebeplerle Reddedilmediğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

2004/m.267

ÖZET : Dava, itirazın iptali ve icra tazminatı istemine ilişkindir. İtirazın iptali davalarında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu, takibinde kötüniyetli ve haksız görülürse alacaklı tazminata mahkum edilir. Ancak, mahkemece dava esasa dair sebeplerle değil, usulü sebeplerle reddedilmiştir. Bu sebeple davacı aleyhine kötüniyetli takip yaptığından bahisle davacının kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, itirazın iptali ve icra tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine, davacı aleyhine kötüniyet tazminatına karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Davacı vekilinin kötüniyet tazminatına dair hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı, davalı hakkında ödenmeyen kira bedellerinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ve icra tazminatına hükmedilmesini istemiştir. Davalı vekili, davalının kiracı olmadığını, kiracının dava dışı D… Tekstil ve Turizm Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğunu, davalının bu şirketin yetkilisi ve ortağı olduğunu belirterek davanın reddine ve davalı lehine icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davalının kiracı olmadığı, kiracının dava dışı şirket olduğu gerekçesiyle husumet yokluğundan davanın reddine, davalı lehine kötüniyet tazminatı verilmesine karar verilmiştir. İtirazın iptali davalarında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu, takibinde kötüniyetli ve haksız görülürse alacaklı tazminata mahkum edilir. Ancak, mahkemece dava esasa dair sebeplerle değil, usulü sebeplerle reddedilmiştir. Bu sebeple davacı aleyhine kötüniyetli takip yaptığından bahisle davacının kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir.

Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 2 numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacının kötüniyet tazminatına dair temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün kötüniyet tazminatına hasren BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 05.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: