2004 Sayılı İİK madde 263 BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 263

BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/103 md.)

Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: