2004 Sayılı İİK madde 269 ONUNCU BAP KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 269

ONUNCU BAP KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/109 md.)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 269 ONUNCU BAP KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 269

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2007/1826, Karar: 2007/4926 İçtihat

Kural olarak; tahliye isteminin, tahliyeye hak kazanıldığı tarihten itibaren makul süre kapsamında kalan 1 yıl içinde kullanılması gerekir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının tahliye taahhüdüne dayanarak örnek 56 tahliye emri tebliğ ettirmek suretiyle başlattığı takibin kesinleşmesi üzerine 08.04.2004 tarihinde mahalline gidilerek borçluya 3 günlük süre verildiği görülmüştür. İncelenen icra dosyasında alacaklının 28.07.2004 tarihinde borçlunun tahliyesini yeniden istediği, bu tarihten sonra 23.05.2006 tarihine kadar icra dosyasında tahliyeye ilişkin herhangi bir alacaklı talebinin bulunmadığı görülmüştür.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 268 İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK

2004 Sayılı İİK madde 268

İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/108 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./64. md.) 261 inci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100 üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. Rehinden önce ihtiyati veya icrai haciz bulunması halinde amme alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez.

İhtiyati haciz masrafları satış tutarından alınır.

İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez.

2004 Sayılı İİK madde 268 İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK

2004 Sayılı İİK madde 268

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 2006/730 E., 2006/2288 K., İçtihat

Davacı, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. İhtiyati haciz ödeme süresinin değil, itiraz süresinin geçirilmesi ile kesin hacze dönüşür. İhtiyati haciz sahibi alacaklının kesin hacze iştiraki için öncelik koşulu yanında, İİK’nın 100. maddesindeki belgelerin varlığı da koşuldur.

İcra mahkemesince bütün takiplerin ihtiyati haciz suretiyle başladığı ve önce kesinleşen ihtiyati hacze diğerlerinin iştirak ettirilmesi gerektiği, ödeme süresinin sona ermesi ile ihtiyati haczin icrai hacze dönüşeceği gerekçesiyle asıl davanın kabulüne ve sıra cetvelinin iptaline, birleşen dosya bakımından da asıl dava davacısının garameye katılması zorunlu bulunduğundan davanın reddine karar verilmiş; hüküm davalı ve birleşen dava davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 267 İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 267

İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/107 md.)

Alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince iflas yolu ile takipte bulunmuş veya iflas yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

264 üncü maddenin 4 üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

2004 Sayılı İİK madde 267 İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 267

Yargıtay Y6.HD 5.4.2012 E.2012/1505 K. 2012/5405 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1505

K. 2012/5405

T. 5.4.2012

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali – Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Tazminata Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• USULÜ SEBEPLERLE RET ( İtirazın İptali – Dava Esasa İlişkin Sebeplerle Reddedilmediğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

2004/m.267

ÖZET : Dava, itirazın iptali ve icra tazminatı istemine ilişkindir. İtirazın iptali davalarında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu, takibinde kötüniyetli ve haksız görülürse alacaklı tazminata mahkum edilir. Ancak, mahkemece dava esasa dair sebeplerle değil, usulü sebeplerle reddedilmiştir. Bu sebeple davacı aleyhine kötüniyetli takip yaptığından bahisle davacının kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 266 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 266

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/106 md.)

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

2004 Sayılı İİK madde 266 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 266

Yargıtay Y12.HD 6.3.1986 E.1985 /8913 K. 1986 /2549 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1505

K. 2012/5405

T. 5.4.2012

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali – Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Tazminata Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• USULÜ SEBEPLERLE RET ( İtirazın İptali – Dava Esasa İlişkin Sebeplerle Reddedilmediğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

2004/m.267

ÖZET : Dava, itirazın iptali ve icra tazminatı istemine ilişkindir. İtirazın iptali davalarında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu, takibinde kötüniyetli ve haksız görülürse alacaklı tazminata mahkum edilir. Ancak, mahkemece dava esasa dair sebeplerle değil, usulü sebeplerle reddedilmiştir. Bu sebeple davacı aleyhine kötüniyetli takip yaptığından bahisle davacının kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 265 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

2004 Sayılı İİK madde 265

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/105 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./63. md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./63. md.) Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 265 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

2004 Sayılı İİK madde 265

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/19-626E.-2008/629K. İçtihat

İhtiyati hacze itiraz edilmiş ve bu istem reddedilmişse reddedilen kararın temyizi, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.Taraflar arasındaki “İhtiyati Hacze İtiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 08.10.2007 gün ve 2007/1164 Değişik İş sayılı kararın incelenmesi muteriz/borçlular vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 22.02.2008 gün ve 528-1598 sayılı ilamı ile;

(… İhtiyati haciz isteyen vekili, E … Tekstil ve Spor Malzemeleri A.Ş. ile müvekkilinin imzaladığı genel kredi sözleşmesine göre, borçlunun edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle hesabın kat edildiğini belirterek asıl borçlu ve kefiller hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: