2004 Sayılı İİK madde 260 İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 260

Yargıtay Y12.HD 21.1.1980 E. 1979 /10169 K. 1980/314 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1979/10169

K. 1980/314

T. 21.1.1980

• HACZEDİLEMEZLİK İTİRAZI ( Sadece Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu Tetkik Merciince Hallolunması )

• ARTIRMA VE İHALEYE MÜTEDAİR İHTİLAFLAR ( İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu Tetkik Merciince Hallolunması )

2004/m.82, 260

ÖZET : Sadece artırma ve ihaleye mütedair ihtilaflar istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince hallolunur.

DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 26/11/1979 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Haciz, Ankara Altıncı İcra Memurluğunun 24/09/1979 tarih, 979/5523 sayılı talimatına göre ve talimata uygun olarak yapılmış borçlu İİK.nun 82. maddesine istinaden haczedilmezlik itirazında bulunmuştur. İİK.nun 360. maddesi gereğince sadece artırma ve ihaleye mütedair ihtilaflar istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince hallolunur. Haczedilmezlik itirazı, artırma ve ihaleye mütedair ihtilaflar istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkikle merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 15 lira onama harcının temyiz edenden alınmasına peşin harcın mahsubuna bakiye kalmadığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 21/01/1980 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: