2004 Sayılı İİK madde 260 İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 260

İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/100 md.)

İhtiyati haciz kararında :

1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yeri,

2. Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu,

3. Haciz konulmasının sebebi,

4. Haczolunacak şeyler,

5. Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu,

Yazılır.

2004 Sayılı İİK madde 260 İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 260

Yargıtay Y12.HD 21.1.1980 E. 1979 /10169 K. 1980/314 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1979/10169

K. 1980/314

T. 21.1.1980

• HACZEDİLEMEZLİK İTİRAZI ( Sadece Artırma ve İhaleye Mütedair İhtilafların İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu Tetkik Merciince Hallolunması )

• ARTIRMA VE İHALEYE MÜTEDAİR İHTİLAFLAR ( İstinabe Olunan İcra Dairesinin Tabi Olduğu Tetkik Merciince Hallolunması )

2004/m.82, 260

ÖZET : Sadece artırma ve ihaleye mütedair ihtilaflar istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince hallolunur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 259 İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 259

İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT :

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.

Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmaz.

Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.

Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.

2004 Sayılı İİK madde 259 İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 259

Yargıtay Y11.HD 12.12.1974 E. 1974/3401 K. 1974/ 3592 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1974/3401

K. 1974/3592

T. 12.12.1974

• SÜRE ( Haksız İhtiyati Haciz Nedeni İle Tazminat Davası )

• HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENLİ TAZMİNAT DAVASINDA SÜRE

• TAZMİNAT DAVASI ( Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle )

• ZAMANAŞIMI ( Haksız İhtiyati Haciz Nedeni İle Tazminat Davası )

818/m.44,60

2004/m.259

ÖZET : Haksız ihtiyati haciz nedeniyle açılacak tazminat davası, bir yıllık zamanaşımına bağlıdır. Bu zamanaşımının başlangıcı, ihtiyati haczin kalktığı tarih değil, haksızlığa ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihtir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: