2004 Sayılı İİK madde 258 İHTİYATİ HACİZ KARARI

2004 Sayılı İİK madde 258

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/8095 E., 2008/13195 K. İçtihat

İhtiyati hacizle ilgili İİK’nın 258. maddesinde mahkemeden söz edilirken sadece yetkili mahkeme gösterilmiş, görevli mahkeme hakkında bir belirleme yapılmamıştır. Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla belirlendiğine ve bu konuda da kanunda açık hüküm bulunmadığına göre, genel kurallar uygulanacaktır. O yerde görev bakımından özel mahkeme bulunuyorsa o mahkeme, ayrı bir özel mahkeme kurulmamışsa genel mahkeme, özel mahkeme sıfatıyla ihtiyati hacze karar vermelidir. Bu durumda, ihtiyati hacze konu ilam İş Mahkemesinde verildiğine göre, ihtiyati hacze de özel yetkili İş Mahkemesi tarafından bakılması gerekir. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir.

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No. : 2008/8095
Karar No. : 2008/13195

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İhtiyati hacze İtiraz eden, (E… İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi)’nin 2008/15 D.İş sayılı dosyasında alacaklının talebi üzerine aleyhine ihtiyati haciz kararı verildiğini, oysa E… İş Mahkemesi’nde açılan davada verilen ihtiyati tedbir karan ile kendilerinin menkul ve gayrimenkulleri üzerine ihtiyati tedbir konularak alacağın güvence altına alındığını, (E… Asliye Ticaret Mahkemesi)’nin 2007/295 E. nolu dosyası ile iflasın ertelenmesi talebinde bulunduklarını ve bu mahkemenin İİK 179/b-2,3 maddesindeki takip yasağı istisnaları gözetilmek suretiyle İİK 179/b-l maddesi gereğince aleyhlerine haciz ve iflas yolu ile başlatılmış ve başlatılacak olan icra takiplerinin tedbiren durdurulmasına karar verildiğini belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını istemiştir.

Alacaklı, İş Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararının ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmediğini, İİK’nm 265. maddesindeki ihtiyati hacze itirazın şartlarının oluşmadığını, alacaklarının E… Asliye Ticaret Mahkemesi’nin tedbir karanndaki takip yasağı istisnalarından olduğunu, ihtiyati haczin koşulları gerçekleştiğini savunarak itirazın reddini dilemiştir.

Mahkemece, duruşma açılarak itirazın reddine karar verilmiş, karar ihtiyati hacze itiraz eden tarafından temyiz edilmiştir.

1-İhtiyati haciz isteyenin E… İş Mahkemesinin 27.02.2008 tarih 2007/1188 E. 2008/175 K. sayılı ilamını dayanak göstererek 07.03.2008 tarihli talebi üzerine mahkemece 10.03.2008 tarihinde evrak üzerinde borçlunun teminatsız olarak 7.693,96 YTL borç ve masrafa yetecek kadar adına kayıtlı taşınmazlann tapu kayıtlarına, araçların trafik kayıtlarına, ayrıca varsa banka hesaplarına ihtiyati haciz konulmasına karar verildiği, borçlunun ihtiyati hacze itiraz etmesi üzerine mahkemece duruşma açılarak itirazın reddine karar verildiği, dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

İhtiyati hacizle ilgili İİK’nın 258. maddesinde mahkemeden söz edilirken sadece yetkili mahkeme gösterilmiş, görevli mahkeme hakkında bir belirleme yapılmamıştır. Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla belirlendiğine ve bu konuda da kanunda açık hüküm bulunmadığına göre, genel kurallar uygulanacaktır. O yerde görev bakımından özel mahkeme bulunuyorsa o mahkeme, ayrı bir özel mahkeme kurulmamışsa genel mahkeme, özel mahkeme sıfatıyla ihtiyati hacze karar vermelidir. Bu durumda, ihtiyati hacze konu ilam İş Mahkemesinde verildiğine göre, ihtiyati hacze de özel yetkili İş Mahkemesi tarafından bakılması gerekir. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Mahkemece görev yönü düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre bu aşamada sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

KARAR : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle hükmün (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenle sair temyiz İtirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, peşin alınan harcın İstek halinde temyiz edene iadesine, 06.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 258 :İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.

Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./60. md.;Değişik fıkra: 02/03/2005-5311 S.K./16.mad) İhtiyatî haciz talebinin reddi halinde alacaklı istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: