2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257

Yargıtay 12. HD E:2009/28614 K:2010/10396 İçtihat

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; <ihtiyati haciz kararının borçluların mal kaçırma ihtimaline binaen> verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili tarafından altı adet bonoya dayalı olarak 17.07.2008 tarihinde Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/97D. İş esas ve 2008/97 karar sayılı 15.07.2008 tarihli ihtiyati haciz kararına dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe başlandığı anlaşılmıştır.

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle HGK’nun 13.10.2004 tarih ve 2004/12-454 sayılı kararında da belirtildiği üzere takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.

Öte yandan her dava açıldığı şartlara göre değerlendirilip sonuçlandırılacağından, itiraz tarihinde n daha sonra 20.11.2008 tarihinde ihtiyati haciz kararının itiraz üzerine kaldırılmış olması sonuca etkili değildir.

O halde mahkemece itirazın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.04.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. İcra ve İflas Kanunu MADDE 257 :Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:

1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;

2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa;

Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

(4. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

(5. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: