2004 Sayılı İİK madde 235 SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ

2004 Sayılı İİK madde 235

YARGITAY 2004/12486 E.-2004/12989 K. İçtihat

İİK.235. maddesinde dava açma süresinin ilan tarihinden itibaren başlayacağı hükme bağlanmış ise de; 223.madde 3.fıkra hükmünün saklı olduğu belirtilmiştir.Saklı tutulan hükme göre, iflas masasına müracaat eden alacaklılar tebligatı kabule elverişli adres gösterip, yazı ve tebliğ masrafları için avans yatırmışlarsa,sıra cetveline itiraz davası açma süresi, bu alacaklılar hakkında cetvelin kendilerine tebliği tarihinden başlayacaktır. Şayet İİK.223.maddesindeki formaliteler yerine getirilmemiş ise, sıra cetveli davacıya tebliğ edilmiş olsa dahi,İİK.235. madde hükmünce dava açma süresi ilan tarihinden itibaren başlatılacaktır.(Ayrıca Bknz:1-Postacıoğlu,İ.E.,İcra ve İflas Kanunuyla İlgili Bazı Yargıtay İçtihadlarında Uygulanan Yorum Şekli Hakkında Düşünceler ve Bu İçtihadların Değiştirilmesi Lüzumu ile İlgili Mülahazalar,s-591,Ankara 1988,;2-Deynekli, A./Kısa, S.Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli,2.baskı,s.624,Ankara 2002)Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile müvekkili banka arasında akdedilen devir sözleşmesine bağlı olarak, müvekkili banka ile birleşen E__bank AŞ., Bank K_____A.Ş. ve S______A.Ş.nin daha önce dava dışı müflis S_____Gıda San. ve Tic. AŞ. lehine toplam 26.586.808.000,-TL.lik kesin ve süresiz teminat mektubu düzenlediğini, müflis S____E____’ın da bu kredilere kefil olduğunu, ancak iflas idaresine yapılan başvuruda gayrinakdi riske ek olarak komisyon, faiz ve vergi toplamı olan 1.792.771.375,-TL. de dahil olmak üzere 28.220.374.632,-TL. alacaklarının sıra cetvelinde taliki şarta bağlı olarak gösterildiğini; oysa 1.638.566.632,-TL.nin şarta bağlanmaksızın sıra cetveline kabulü gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece sıra cetvelinin davacı yana 04.09.2003 günü tebliğ edildiği ve davanın da 7 günlük yasal sürenin geçmesinden sonra 12.09.2003 günü açıldığı gerekçesiyle, itirazın süre yönünden reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK.nun 235 nci maddesinde dava açma süresinin ilan tarihinden itibaren başlayacağı hükme bağlandıktan sonra İİK.nun 223 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün saklı olduğu belirtilmiştir. Saklı tutulan hükme göre, iflas masasına müracaat eden alacaklılar tebligatı kabule elverişli adres gösterip, yazı ve tebliğ masrafları için avans yatırmışlarsa sıra cetveline itiraz davası açma süresi, bu alacaklılar hakkında cetvelin kendilerine tebliği tarihinden başlayacaktır.

Somut olayda davacının İİK.nun 223 ncü maddesindeki formaliteleri yerine getirmediği gerek iflas idaresinin kayıt sayfasının incelenmesinden ve gerek İflas Müdürlüğü’nün 19.11.2004 tarihli derkenarından anlaşılmaktadır. Bu durumda sıra cetveli davacıya tebliğ edilmiş bile olsa, İİK.nun 235 nci maddesi hükmü gereğince dava açma süresinin ilan tarihinden başlatılması gerekecektir. Dairemizin yerleşik uygulaması ve doktrin de bu yöndedir (bkz., Postacıoğlu, İ. E., İcra ve İflas Kanunuyla İlgili Bazı Yargıtay İçtihadlarında Uygulanan Yorum Şekli Hakkında Düşünceler ve Bu İçtihadların Değiştirilmesi Lüzumu ile İlgili Mülahazalar, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988, s.591; Deynekli, A./Kısa, S. Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, 2.b., Ankara 2002, s.624).

Bu durumda mahkemece, davanın süresinde açılıp açılmadığı incelenirken sıra cetvelinin son ilanı tarihinin esas alınması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.İcra ve İflas Kanunu MADDE 235 :(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/97 md.)

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/49 md.) Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda 297 nci maddenin son fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar verir.

İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.

Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama usulü ile görülür.

Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına taallük etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet yoliyle icra mahkemesine arz olunur

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: