2004 Sayılı İİK madde 258 İHTİYATİ HACİZ KARARI

2004 Sayılı İİK madde 258

İHTİYATİ HACİZ KARARI :

İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.
Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.
(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./60. md.;Değişik fıkra: 02/03/2005-5311 S.K./16.mad) İhtiyatî haciz talebinin reddi halinde alacaklı istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.

2004 Sayılı İİK madde 258 İHTİYATİ HACİZ KARARI

2004 Sayılı İİK madde 258

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/8095 E., 2008/13195 K. İçtihat

İhtiyati hacizle ilgili İİK’nın 258. maddesinde mahkemeden söz edilirken sadece yetkili mahkeme gösterilmiş, görevli mahkeme hakkında bir belirleme yapılmamıştır. Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla belirlendiğine ve bu konuda da kanunda açık hüküm bulunmadığına göre, genel kurallar uygulanacaktır. O yerde görev bakımından özel mahkeme bulunuyorsa o mahkeme, ayrı bir özel mahkeme kurulmamışsa genel mahkeme, özel mahkeme sıfatıyla ihtiyati hacze karar vermelidir. Bu durumda, ihtiyati hacze konu ilam İş Mahkemesinde verildiğine göre, ihtiyati hacze de özel yetkili İş Mahkemesi tarafından bakılması gerekir. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257
DOKUZUNCU BAP: İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI :

Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.
Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:
1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa;
Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.
(4. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)
(5. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m. 41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257

Yargıtay 12. HD E:2009/28614 K:2010/10396 İçtihat

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; <ihtiyati haciz kararının borçluların mal kaçırma ihtimaline binaen> verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili tarafından altı adet bonoya dayalı olarak 17.07.2008 tarihinde Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/97D. İş esas ve 2008/97 karar sayılı 15.07.2008 tarihli ihtiyati haciz kararına dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe başlandığı anlaşılmıştır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas: 2008/11-42 Karar: 2008/45 İçtihat

Taraflar arasında davaya konu çeklerde yazılı miktarda alacak ilişkisi bulunduğu konusunda bir çekişme yoktur. Bundan ayrı olarak, davacı firma adına çekleri keşide edenler hakkında karşılıksız çek vermek suçundan kamu davası açılmış, yargılama sonunda, davaya konu belgelerin çek niteliğini yitirdiğinden karşılıksız çek çeşide etmek suçunun oluşmayacağı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Buna karşılık, bu kişilerin gizlemek suretiyle çeke ikinci bir imza atarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddiasıyla açılan davada mahkûm oldukları, ancak kararın henüz kesinleşmediği tespit edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 235 SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ

2004 Sayılı İİK madde 235

SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/97 md.)

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/49 md.) Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda 297 nci maddenin son fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar verir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 235 SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ

2004 Sayılı İİK madde 235

YARGITAY 2004/12486 E.-2004/12989 K. İçtihat

İİK.235. maddesinde dava açma süresinin ilan tarihinden itibaren başlayacağı hükme bağlanmış ise de; 223.madde 3.fıkra hükmünün saklı olduğu belirtilmiştir.Saklı tutulan hükme göre, iflas masasına müracaat eden alacaklılar tebligatı kabule elverişli adres gösterip, yazı ve tebliğ masrafları için avans yatırmışlarsa,sıra cetveline itiraz davası açma süresi, bu alacaklılar hakkında cetvelin kendilerine tebliği tarihinden başlayacaktır. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: